Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp là gì


Thường thì doanh nghiệp sau khi thành lập sẽ phải lựa chọn kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp, việc lựa chọn kỳ tính thuế TNDN theo năm dương lịch hoặc năm tài chính  bắt buộc phải thông báo cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi thực hiện. Trong bài viết này Ketoantaichinh.net sẽ giải thích rõ về kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp là gì ?

kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp là gì

Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp được thực hiện khi làm thủ tục đăng ký thành lập công ty lần đầu và được thể hiện trong mục thông tin đăng ký thuế của giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, thường thì xác định kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp này sẽ do các chuyên viên luật tiếp nhận gói dịch vụ thành lập công ty trọn gói sẽ trực tiếp thực hiện luôn khi làm giấy phép đăng ký kinh doanh

Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp là gì

Khái niệm kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp là gì:

Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp là khoảng thời gian mà thu nhập doanh nghiệp được xác định

Quy định: Khi thành lập công ty sẽ phải đăng ký lựa chọn kỳ tính thuế (theo năm dương lịch hoặc năm tài chính- là thời kỳ hạch toán, báo cáo của doanh nghiệp)

Ví dụ: Thường sẽ chọn là 01/01 và kết thúc vào 31/12

Còn một số doanh nghiệp khác thì có thể chọn kỳ tính thuế khác với năm dương lịch mà bộ tài chính cho phép doanh nghiệp được áp dụng

Các trường hợp đặc biệt khác khi xác định kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp

- Đối với trường hợp kỳ tính thuế năm đầu tiên của doanh nghiệp mới thành lập thì thời gian cấp giấy phép đăng ký kinh doanh <3 tháng hoặc kỳ tính thuế năm cuối cùng đối trường hợp chuyển đổi loại hình chuyển đổi sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia tách, giải thể, phá sản <3 tháng

+ Đối với doanh nghiệp mới thành lập có kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp đầu tiên <3 tháng thì sẽ được cộng với kỳ tính thuế của năm tiếp theo

Ví dụ: Công ty Minh Trường Phát thành lập từ 01/11/2021, đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh luôn, thực hiện tính thuế theo năm dương lịch, do vậy kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 từ ngày 01/11/2021 cho tới 31/12/2021 là <3 tháng, do vậy sẽ được cộng dồn vào kỳ tính thuế năm 2022 tức là từ 01/01/2022 – 31/12/2022

+ Đối với các doanh nghiệp chuyển đổi loại hình, hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, phá sản, giải thể mà kỳ tính thuế cuối cùng có thời giang <3 tháng thì sẽ được cộng với kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp của năm trước đó

Ví dụ: Công ty Binz hoạt động đến ngày 27/2/2022 thì làm thủ tục sáp nhập với công ty Karik, như vậy kỳ tính thuế thu nhập năm 2022 của công ty Binz  từ 01/01/2022 – 27/2/2022 là 2 tháng <3 tháng do vậy kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp này sẽ được cộng vào kỳ tính thuế của năm 2021 (01/01/2021-31/12/2021)

Như vậy ở 2 trường hợp trên thì: Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm đầu tiên hoặc kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm cuối cùng không được vượt quá 15 tháng

- Trường hợp doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm cả chuyển đổi kỳ tính thuế từ năm dương lịch sang năm tài chính và ngược lại thì

Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp của năm chuyển đổi không được vượt quá 12 tháng và khi chuyển đổi sẽ phải làm thủ tục đăng ký thuế với cơ quan đăng ký kinh doanh

Thủ tục gồm:

Thành phần hồ sơ:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại mẫu Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT)

- Văn bản ủy quyền và Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nân của người được ủy quyền thực hiện thủ tục

Lưu ý: Nếu doanh nghiệp đang trong thời gian được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp thì thực hiện chuyển đổi kỳ tính thuế

+ Ưu đãi trong năm chuyển đổi kỳ tính thuế

+ Hoặc đăng ký nộp theo mức thuế suất không được hưởng ưu đãi của năm chuyển đồi kỳ tính thuế và hưởng ưu đãi mức thuế thu nhập doanh nghiệp ở năm tiếp theo

Ví dụ: Doanh nghiệp MTP kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 áp dụng theo năm dương lịch nhưng tới năm 2022 thì lại chuyển đổi sang năm tài chính từ ngày 01/4 năm này sang ngày 31/3 năm sau ( Ví dụ 01/04/2022 đến 31/3/2023), doanh nghiệp MTP được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là miễn 2 năm, và được giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm tiếp theo, năm 2020 thì bắt đầu doanh nghiệp MTP được miễn thuế

=> Như vậy kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty MTP trong năm chuyển đổi 2022 sẽ tính từ 01/01/2022 cho tới 31/3/2022 (3 tháng), và theo ví dụ trên thì công ty MTP sẽ được miễn thuế từ 2020,2021; giảm 50% cho 4 năm tiếp theo 2022,2023,2024,2025

++ Trường hợp Nếu doanh nghiệp lựa chọn giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp theo kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm chuyển đổi 2022 thì doanh nghiệp MTP tiếp tục thực hiện giảm 50% thuế TNDN cho 3 năm tính tiếp theo tính từ năm tài chính 2022

++ Trường hợp doanh nghiệp MTP lựa chọn không hưởng ưu đãi thuế đối với kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm chuyển đổi 2022 thì kỳ tính thuế năm chuyển đổi 2022 kê khai nộp thuế theo mức thuế suất không được hưởng ưu đãi thì doanh nghiệp sẽ tính từ năm tài chính 2022 (từ kỳ 1/4/2022 – 31/3/2023) đến hết năm tài chính 2017

Văn bản quy định kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp

 - Điều 5 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008
 - Điều 5 Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
 - Khoản 2; 3 và 4, Điều 3 Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
-  Khoản 1, Điều 12 Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thông tư 119/2014/TT-BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
dịch vụ báo cáo tài chính