Lao động thời vụ có bị tính thuế thu nhập cá nhân 2022


Lao động thời vụ có bị tính thuế thu nhập cá nhân là câu hỏi của nhiều bạn đang làm thêm lao động thời vụ tại các tổ chức doanh nghiệp

Lao động thời vụ có bị tính thuế thu nhập cá nhân 2023

Câu trả lời là nhưng sẽ tùy theo từng trường hợp để áp dụng lao động thời vụ có bị tính thuế thu nhập cá nhân thì còn tùy thuộc vào tình chất của từng loại hợp đồng

Căn cứ tại điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC và Công văn 2355/ TCT-DNNCN ngày 10/6/2019 của Tổng Cục thuế

Thì Lao động thời vụ có bị tính thuế thu nhập cá nhân sẽ được quy định cụ thể trong các trường hợp sau:

Trường hợp 1: Nếu ký hợp đồng lao động với cá nhân <3 tháng; hợp đồng thời vụ, hoặc không ký hợp đồng lao động mà chỉ ký hợp đồng giao khoán, hợp đồng dịch vụ với cá nhân không kinh doanh

a. Nếu chi trả thu nhập có tổng mức dưới 2 triệu/lần hoặc/tháng: Thì doanh nghiệp không khấu trừ thuế TNCN

Thủ tục chứng từ đối với trường hợp này gồm: Hợp đồng lao động, CCCD hoặc CMND pho to của cá nhân, các chứng từ thanh toán, bản nghiệm thu công việc hoặc bảng chấm công

Ví dụ: Công ty ABC ký hợp đồng thuê dọn dẹp vệ sinh văn phòng với chị H với chi phí là 1.200.000

Thì Lao động thời vụ có bị tính thuế thu nhập cá nhân ? đối với trường hợp chi H ko

Câu trả lời là không vì tổng thu nhập <2tr

Trường hợp nếu chị H là cá nhân kinh doanh mà có tổng thu nhập <100tr/năm thì sẽ phải lập bảng kê 01/TNDN , còn nếu >100tr/năm thì sẽ phải có hóa đơn

b. Nếu khi trả thu nhập mà có tổng mức trả từ 2tr/ lần trở lên thì sẽ phải khấu trừ 10% thuế TNCN trên tổng thu nhập

Thủ tục hồ sơ cần chuẩn bị: Hợp đồng lao động, CCCD hoặc CMT photo của cá nhân, chứng từ thanh toán, bảng chấm công hoặc biên bản nghiệm thu…

Ví dụ: Công ty ABC ký hợp đồng lao động thời vụ <3 tháng với chị H là 6tr thì mức thuế TNCN phải nộp là 600.000đ

Nếu chị H chứng minh được tổng thu nhập không vượt quá mức thuế TNCN bị khấu trừ thì phải làm bản cam kết 08/CK-TNCN thì tạm thời sẽ không bị khấu trừ thuế TNCN

lao động thời vụ có bị tính thuế thu nhập cá nhân 2022

Tải mẫu cam kết này tại: Mẫu cam kết 08/CK-TNCN

Cụ thể ở trường TH1 thì các bạn xem thêm

Điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về khấu trừ thuế TNCN đối với một số trường hợp khác như sau:

i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

TH2: Ký hợp đồng dịch vụ với cá nhân kinh doanh thì Lao động thời vụ có bị tính thuế thu nhập cá nhân

Ở trường hợp này doanh nghiệp không thực hiện khấu trừ thuế TNCN mà chỉ đưa vào chi phí hợp lý cho doanh nghiệp thì sẽ phải

+ Lập bảng kê 01/TNDN đối với TH doanh thu <100tr/năm

+ Có hóa đơn đối với TH doanh thu >100tr/năm

Cụ thể ở TH2 thì các bạn xem thêm

 Công văn 2355/ TCT-DNNCN ngày 10/6/2019 của Tổng Cục thuế:

- Trường hợp Công ty ký hợp đồng dịch vụ với cá nhân đáp ứng tác điều kiện là thương nhân như: có đăng ký kinh doanh cùng ngành nghề hoặc có đăng ký thuế theo hình thức hộ kinh doanh cùng ngành nghề với hợp đồng dịch vụ, thì Công ty không khấu trừ thuế TNCN mà cá nhân (hộ kinh doanh) phải cấp hóa đơn (nếu thuộc diện được sử dụng hóa đơn) hoặc lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn mẫu số 01/TNDN (nếu không thuộc diện được sử dụng hóa đơn).

 Trên là bài viết lao động thời vụ có bị tính thuế thu nhập cá nhân 2023 dành cho các bạn mới tập sự làm kế toán, mới bắt đầu làm dịch vụ kế toán thuế cho các doanh nghiệp nhỏ các bạn có thể tham khảo thêm về cách tính thuế TNCN tại: Cách tính thuế thu nhập cá nhân 2022

Ngoài bài lao động thời vụ có bị tính thuế thu nhập cá nhân 2023 các bạn có thể tham khảo thêm bài: Chứng từ khấu trừ thuế TNCN là gì

dịch vụ báo cáo tài chính