Mẫu bảng kê chi tiền theo thông tư 200


Mẫu bảng kê chi tiền theo thông tư 200 là mẫu bảng liệt kê các khoản tiền đã chi, làm căn cứ quyết toán các khoản tiền đã chi và ghi sổ kế toán.

Mẫu bảng kê chi tiền theo thông tư 200

mẫu bảng kê chi tiền theo thông tư 200

Cách lập mẫu bảng kê chi tiền 09-TT

 Góc trên bên trái ghi rõ tên đơn vị. Phần đầu ghi rõ họ tên, bộ phận, địa chỉ của người chi tiền và ghi rõ nội dung chi cho công việc gì.

Cột A,B,C,D ghi rõ số thứ tự, số hiệu, ngày, tháng chứng từ và diễn giải nội dung chi của từng chứng từ.

Cột 1: Ghi số tiền.

   Bảng kê chi tiền phải ghi rõ tổng số tiền bằng chữ và số chứng từ gốc đính kèm.Bảng kê chi tiền được lập thành 2 bản:

            - 1 bản lưu ở thủ quỹ.

            - 1 bản lưu ở kế toán quỹ.

Tải Mẫu bảng kê chi tiền theo thông tư 200: Tại đây

dịch vụ báo cáo tài chính