Mẫu bảng kê vàng tiền tệ theo thông tư 200


Hướng dẫn cách lập mẫu bảng kê vàng tiền tệ theo thông tư 200 trên excel hoặc word

Mẫu bảng kê vàng tiền tệ theo thông tư 200 dùng để liệt kê số vàngtiền tệ của đơn vị, nhằm quản lý chặt chẽ, chính xác các loại vàngtiền tệ có tại đơn vị và làm căn cứ cùng với chứng từ gốc để lập phiếu thu, chi quỹ.

1. Mẫu bảng kê vàng tiền tệ theo thông tư 200

Mẫu bảng kê vàng tiền tệ theo thông tư 200 được ban hành trong phụ lục III của thông tư 200/2014/TT-BTC thuộc danh mục chứng từ tiền tệ

mẫu bảng kê vàng tiền tệ theo thông tư 200

2. Cách lập mẫu bảng kê vàng tiền tệ mẫu 07-TT

            Cột A, B: Ghi số thứ tự và tên, loại, qui cách, phẩm chất của vàngtiền tệ...

           Cột C: Ghi đơn vị tính: gam, chỉ, Kg.

            Cột 1: Ghi số lượng của từng loại.

            Cột 2: Ghi đơn giá của từng loại. 

            Cột 3: Bằng cột 1 nhân ( x ) cột 2.

            Ghi chú: Khi cần thiết, tại cột B có thể ghi rõ ký hiệu của loại vàngtiền tệ...

            Bảng kê do người đứng ra kiểm nghiệm lập thành 2 liên, 1 liên đính kèm với. phiếu thu (chi) chuyển cho thủ quỹ để làm thủ tục nhập hoặc xuất quỹ và 1 liên giao cho người nộp (hoặc nhận).

            Bảng kê phải có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên như qui định.

Tải mẫu bảng kê vàng tiền tệ theo thông tư 200: Tại đây

dịch vụ báo cáo tài chính