Mẫu bảng lương trên Excel mới nhất 2023


Mẫu bảng lương trên Excel mới nhất năm 2023 và cách lập bảng lương bằng công thức excel

​Mẫu bảng lương trên Excel mới nhất năm 2023 là một công cụ hữu ích được sử dụng trong công tác quản lý và tính toán lương cho nhân viên của một tổ chức hoặc doanh nghiệp. Mẫu bảng lương trên Excel giúp đơn giản hóa quy trình tính toán lương, giảm bớt công sức và thời gian của các nhân viên phòng nhân sự
Công việc tính lương, tính thưởng và các khoản khác phải trả cho người lao động được thực hiện tập trung tại phòng kế toán doanh nghiệp. Trên thực tế khi thiết kế mẫu bảng lương trên excel thì sẽ thiết kế gộp các khoản lương và thưởng, các khoản phụ cấp, các khoản trích theo lương, tính thuế tncn để tiện theo dõi.

Thời gian để tính lương, tính thưởng và các khoản phải trả cho người lao động là hàng tháng. Căn cứ để tính là các chứng từ theo dõi thời gian lao động, kết quả lao động và các chứng từ khác có liên quan (như giấy nghỉ phép, biên bản ngừng việc). Tất cả các chứng từ trên phải được kế toán kiểm tra trước khi tính lương, tính thưởng và phải đảm bảo được các yêu cầu của chứng từ kế toán. “Bảng thanh toán tiền lương” là chứng từ làm căn cứ thanh toán tiền lương, phụ cấp cho người lao động làm việc trong các đơn vị sản xuất – kinh doanh. Mẫu bảng lương trên excel được lập cho từng bộ phận (phòng, ban, tổ, nhóm) tương ứng với “Bảng chấm công”.            

Mẫu bảng lương trên Excel mới nhất năm 2023

mẫu bảng lương trên excel mới nhất 2023

Mẫu bảng lương trên Excel mới nhất năm 2023 giúp tổ chức hoặc doanh nghiệp có thể quản lý và theo dõi chính xác các khoản lương đã trả, đồng thời cung cấp báo cáo và thống kê chi tiết về các khoản lương của nhân viên, đáp ứng các yêu cầu của cơ quan quản lý và pháp luật liên quan.
Căn cứ vào chứng từ sau để lập bảng lương trên excel

- Bảng chấm công;
- Bảng chấm công làm thêm giờ;
- Bảng thanh toán tiền lương;
- Bảng thanh toán tiền thưởng;
- Phiếu xác nhận sản phẩm/công việc hoàn thành;
- Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ;
- Bảng tổng hợp tiền lương;
-  Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội.

Cách lập bảng lương trên excel 2023 như sau:

Tiền lương là biểu hiện bằng tiền của phần thù lao lao động mà người sử dụng lao động trả cho người lao động vì những đóng góp, cống hiến của họ đối với kết quả hoạt động của người sử dụng lao động.
- Đối với người sử dụng lao động: Tiền lương là yếu tố cấu thành nên chi phí sản xuất kinh doanh.
- Đối với người lao động: Tiền lương là yếu tố cấu thành nên thu nhập.
Các khoản thanh toán với người lao động
cách lập mẫu bảng lương trên excel

Mẫu bảng lương trên excel thể hiện các yếu tố

- Họ và tên, Ngày công bắt buộc trong tháng, Ngày Công thực tế, Lương tháng/ lương cơ bản, Lương thực tế, Các khoản phụ cấp(Xăng xe,  Điện thoại, Ăn Trưa), Tổng phụ cấp, Tổng lương thực tế, Lương đóng BH, Khoản trích tính vào CPSXKD (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ –DN chịu)), Giảm trừ(Gia cảnh, bản thân) Các khoản trừ vào lương(Tổng các khoản BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ), "Cộng BH bắt buộc", Thu nhập chịu thuế, Thu nhập tính thuế, "Thuế TNCN", Tổng Cộng, Thực Lĩnh, Ký Tên

- Chữ ký của các bộ phận

Ví dụ:  Cách lập mẫu bảng lương trên excel thực tế tại một công ty gồm 2 bộ phận là bộ phận quản lý và bộ phận kinh doanh

Dựa vào các hàm trong excel để thiết lập bảng lương trên excel

B1: Tính lương bằng công thức excel

Lương thực tế=(Lương cơ bản/26)*Ngày công thực tế

mẫu bảng lương trên excel

Tổng phụ cấp   = Xăng xe + Điện thoại + Ăn trưa

mẫu bảng lương trên excel 2023           

Tổng lương thực tế = Lương thực tế + Tổng Phụ cấp

mẫu bảng lương trên excel 2023

B2: Tính lương đóng bảo hiểm và các khoản trích theo lương trên bảng lương excel

Lương đóng bảo hiểm = Lương cơ bản + Phụ cấp trách nhiệm, chức vụ, độc hại,... , Xăng xe, điện thoại, ăn trưa không được tính đóng bảo hiểm xã hội các bạn xem tại: Các khoản phụ cấp không tính đóng BHXH

mẫu bảng lương trên excel 2023

Khoản trích bảo hiểm tính vào CPSXKD  
BHXH= Lương đóng BH x 17,5% = AA13*17,5% = 3.500.000 (lưu ý là đang có giảm mức bảo hiểm xã hội giảm 0,5% còn 17% từ 1/7/2021 đến hết 1/7/2022) trong bài này ta vẫn tính mức cũ 17.5%
BHYT = Lương đóng BH x 3%=AA13*3%=600.000
BHTN= Lương đóng BH x 1%=AA13x1%=200.000
KPCĐ = Lương đóng BH x 2% =AA13 x 2% = 400.000
Cộng BHXH (AF13) =  3.500.00 + 600.000 + 200.000 + 400.000 = 4.700.000
Phần bảo hiểm này hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh và không bị trừ vào lương của người lao động
mẫu bảng lương trên excel 2023
 
Các khoản trích bảo hiểm trừ vào tiền lương của người lao động
Khoản trích tính vào lương của ng lao động
BHXH= Lương đóng BH x 8% = AA13*8% = 1,600.000
BHYT = Lương đóng BH x 1,5%=AA13*1,5%=300.000
BHTN= Lương đóng BH x 1%=AA13x1%=200.000
mẫu bảng lương trên excel năm 2023
 

Chi tiết về các khoản trích theo lương các bạn tham khảo tại: Các khoản trích theo lương

B3: Tính thuế TNCN trên bảng lương Excel

Thu nhập chịu thuế (AM13) = Tổng lương thực tế -- điện thoại  (theo quy chế lương)- ăn trưa (<730.000) = Z13 - J13- P13 = 19.730.769

mẫu bảng lương trên Excel năm 2023

Xem thêm: Các khoản phụ cấp không tính thuế TNCN

Thu nhập tính thuế (AN13)= Thu nhập chịu thuế (AM13)-- Giảm trừ gia cảnh (AG13)-Giám trừ bản thân (AH13) - Cộng BH bắt buộc(AL13) = 2.230.000

mẫu bảng lương trên excel 2023

Thuế TNCN=IF(AND(AN14<=5000000;AN14>0);

AN14*5%;IF(AND(AN14>5000000;AN14<=10000000);

(AN14*10%-250000);

IF(AND(AN14>10000000;AN14<=18000000);

(AN14*15%-750000);

IF(AND(AN14>18000000;AN14<=32000000);(AN14*20%-1650000);

IF(AND(AN14>32000000;AN14<=52000000);(AN14*25%-3250000);

IF(AND(AN14>52000000;AN14<-80000000);(AN14*30%-5850000);

IF(AN14>80000000;(AN14*35%-9850000);0)))))))

Dùng hàm if để tính thuế thu nhập cá nhân trên bảng lương excel

Để hiểu công thức trên bạn cần xem thêm: Cách tính thuế thu nhập cá nhân

B4: Tính tổng lương thực lĩnh trên excel

Lương thực lĩnh = Tổng lương thực tế  - Các khoản bảo hiểm ng lao động chịu - thuế TNCN

Trên là mẫu bảng lương trên excel dành cho các bạn mới bắt đầu học kế toán thực hành bắt đầu học để ra làm kế toán thực tế tại các doanh nghiệp, Các bạn tải mẫu bảng lương trên excel mới nhất về để tham khảo: Tại đây

dịch vụ báo cáo tài chính