Mẫu bảng phân bổ chi phí trả trước mới nhất năm 2023


Chi phí trả trước là các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều kỳ kế toán và việc kết chuyển các khoản chi phí này vào chi phí sản xuất kinh doanh của các kỳ kế toán sau

Mẫu bảng phân bổ chi phí trả trước 2023 dùng trong trường hợp nào

Giá trị công cụ, dụng cụ loại phân bổ nhiều lần;

Tiền thuê tài sản cố định, phương tiện kinh doanh trả trước;

Chi trả trước lãi vay;

Dịch vụ mua ngoài trả trước;

Giá trị sửa chữa lớn tài sản cố định ngoài kế hoạch;

Chi phí mua bảo hiểm, lệ phí giao thông, bến bãi…

Nội dung kế toán chi phí trả trước gồm

Cách lập mẫu bảng phân bổ chi phí trả trước trên excel

Dựa trên mẫu bảng phân bổ chi phí trả trước ta tính như sau:

mẫu bảng phân bổ chi phí trả trước trên excel

- STT

- Mã CCDC: Đặt mã công cụ dụng cụ

- Tên tài sản, công cụ: Nhập tên công cụ dụng cụ

- Ngày sử dụng: Ngày bắt đầu sử dụng (Trên thực tế thì thường nhập ngày ghi trên hóa đơn)

- Số lượng: Nhập số lượng

- Nguyên giá: Giá trị ban đầu của công cụ dụng cụ trên hóa đơn (không bao gồm thuế)

- Giá trị còn lại ĐK: Giá trị còn lại = Lũy kế của kỳ trước      

- Thời gian phân bổ : Không được vượt quá 3 năm     

- Giá trị PB ngày : Nguyên giá /(số tháng x30 ngày)

- Phân bổ trong kỳ      

+ Số ngày phân bổ: Số ngày phân bổ trong tháng

+ Giá trị phân bổ: = số ngày phân bổ x Giá trị PB ngày

- Lũy kế: Giá trị còn lại ĐK+ Giá trị phân bổ

- Giá trị còn lại cuối kỳ: = Nguyên giá – lũy kế

- Bộ phận: Nhập tên bộ phận sử dụng

- Tài khoản CP: Nhập tài khoản chi phí hạch toán vào bộ phận nào thì đưa vào tk đó

  Ví dụ: Ngày 05/08/2021 mua 2 máy tính Dell tổng giá trị 16.000.000, ngày bắt đầu sử dung 5/8, thời gian phân bổ 2 năm

cách phân bổ chi phí trả trước                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

dịch vụ báo cáo tài chính