Mẫu bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ


Mẫu bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ theo thông tư 200 và cách lập mẫu 07-VT được ban hành theo phụ lục III 

Mẫu bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ theo thông tư 200

Mẫu biên bản kiểm kê vật tư công cụ sản phẩm hàng hóa mẫu 07-VT dùng để phản ánh tổng giá trị nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ xuất kho trong tháng theo giá thực tế và giá hạch toán và phân bổ giá trị nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ xuất dùng cho các đối tượng sử dụng hàng tháng (Ghi Có TK 152, TK 153, Nợ các tài khoản liên quan), Bảng này còn dùng để phân bổ giá trị công cụ, dụng cụ xuất dùng một lần có giá trị lớn, thời gian sử dụng dưới một năm hoặc trên một năm đang được phản ánh trên TK 242.

mẫu bàng phân bổ nguyên liệu vật liệu công cụ dụng cụ

Cách lập bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ mẫu 07-VT

- Bảng gồm các cột dọc phản ánh các loại nguyên liệu, vật liệu và công cụ, dụng cụ xuất dùng trong tháng tính theo giá hạch toán và giá thực tế, các dòng ngang phản ánh các đối tượng sử dụng nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ.
- Căn cứ vào các chứng từ xuất kho vật liệu và hệ số chênh lệch giữa giá hạch toán và giá thực tế của từng loại vật liệu để tính giá thực tế nguyên liệu, vật liệu, công cụ xuất kho.
Giá trị nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ xuất kho trong tháng theo giá thực tế phản ánh trong Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ theo từng đối tượng sử dụng được dùng làm căn cứ để ghi vào bên Có các Tài khoản 152, 153, 242 của các Bảng kê, Nhật ký - Chứng từ và sổ kế toán liên quan tuỳ theo hình thức kế toán đơn vị áp dụng (Sổ Cái hoặc Nhật ký - Sổ Cái TK 152, 153,...). Số liệu của Bảng phân bổ này đồng thời được sử dụng để tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm, dịch vụ. 
Tải mẫu bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ: Tại đây
dịch vụ báo cáo tài chính