Mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo thông tư 200


Mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo thông tư 200 được ban hành theo phụ lục III thông tư 200/2014/TT-BTC có tên là mẫu 07-LĐTL

1. Mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo thông tư 200

Bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo thông tư 200 là chứng từ kế toán nhằm xác nhận số tiền đã thanh toán cho người được thuê để thực hiện những công việc không lập được hợp đồng, như:  Thuê lao động bốc vác, thuê vận chuyển thiết bị, thuê làm khoán 1 công việc nào đó.... Chứng từ được dùng để thanh toán cho người lao động thuê ngoài.

mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo thông tư 200

2. Cách lập bảng thanh toán tiền thuê ngoài mẫu 07-LĐTL

Ghi họ và tên người thuê thuộc bộ phận (Phòng, ban,...). 
Ghi rõ nội dung, địa điểm và thời gian thuê.
Cột A, B, C: Ghi số thứ tự, họ tên, địa chỉ hoặc số chứng minh thư của người được thuê. 
Cột D: Ghi rõ nội dung hoặc tên công việc thuê.
Cột 1: Ghi số công lao động hoặc khối lượng công việc đã làm.
Cột 2: Ghi đơn giá phải thanh toán cho 1 công lao động hoặc 1 đơn vị khối lượng công việc. Trường hợp thuê khoán gọn công việc thì cột này để trống. 
Cột 3: Ghi số tiền phải thanh toán. 
Cột 4: Tiền thuế khấu trừ phải nộp nếu người được thuê có mức thu nhập ở diện phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo qui định của Luật thuế (nếu có).
Cột 5: Số tiền còn lại được nhận của người được thuê sau khi đã khấu trừ thuế. (Cột 5 = cột 3 - cột 4)
Cột E: Người được thuê ký nhận khi nhận tiền.

Mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài do người thuê lao động lập.

Căn cứ bào bảng thanh toán tiền thuê ngoài để xây dựng bảng lương, tham khảo thêm: Mẫu bảng lương trên Excel

Bài trước: Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng theo thông tư 200

dịch vụ báo cáo tài chính