Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng theo thông tư 200


Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng theo thông tư 200 theo mẫu 03-LĐTL ban hành kèm phụ lục III thông tư 200/2014/TT-BTC

1. Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng theo thông tư 200

Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng theo thông tư 200 Là chứng từ xác nhận số tiền thưởng cho từng người lao động, làm cơ sở để tính thu nhập của mỗi người lao động và ghi sổ kế toán.

Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng theo thông tư 200

 

2.  Cách lập bảng thanh toán tiền thưởng theo mẫu 03-LĐTL

Góc trên bên trái của Bảng thanh toán tiền thưởng phải ghi rõ tên đơn vị, bộ phận được thưởng.
Cột A,B,C: Ghi số thứ tự, họ tên, chức vụ, của người được thưởng. 
Cột 1: Ghi bậc lương hiện đang được hưởng để tính ra lương hàng tháng.
Cột 2,3: Ghi rõ loại thưởng được bình xét, số tiền được thưởng theo mỗi loại.
Cột D: Người được thưởng ký nhận tiền thưởng.

Bảng thanh toán tiền thưởng do phòng kế toán lập theo từng bộ phận và phải có chữ ký (họ tên) của người lập, kế toán trưởng và giám đốc.

Tải mẫu bảng thanh toán tiền thưởng theo thông tư 200: Tại đây

Căn cứ vào bảng thanh toán tiền thưởng để lập bảng thanh toán tiền lương, tham khảo: Mẫu bảng thanh toán tiền lương theo thông tư 200

 

 

dịch vụ báo cáo tài chính