Mẫu báo cáo thực tập kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ 2023


Mẫu báo cáo thực tập kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ cập nhật mới nhất  năm 2023 dành cho sinh viên đang phải làm luận văn đồ án chuyên đề thực tập tốt nghiệp bao gồm mẫu đề cương thực tập và bản mẫu có sẵn cho sinh viên tham khảo

mẫu báo cáo thực tập kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ

Đề cương mẫu báo cáo thực tập kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ mới nhất 2022

ĐỀ TÀI: KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY...

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC SƠ ĐỒ
LỜI MỞ ĐẦU
- Nêu lý do chọn đề tài kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ
- Giới thiệu kết cấu đề tài kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ


CHƯƠNG 1
ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY...

 


1.1. Đặc điểm nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty...

Trong phần này phải mô tả được:
- Nêu rõ khái niệm đặc điểm nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ
- Danh mục nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ đang sử dụng tại công ty.
- Phân loại, phân nhóm và cách mã hóa nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ của Công ty.
- Cách tính giá nguyên vật liệu tại đơn vị + Tính giá nhập kho nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ (lấy ví dụ cho việc tính giá nhập của 1 loại nguyên vật liệu)
+ Tính giá xuất kho nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ (lấy ví dụ cho việc tính giá xuất của 1 loại NVL)


1.2. Đặc điểm luân chuyển nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ của Công ty...

Trong mục này phải mô tả được:
- Các phương thức hình thành nguyên vật liệu công cụ dụng cụ (thu mua, gia công...),
- Các phương thức sử dụng nguyên vật liệu công cụ dụng cụ
- Hệ thống kho tàng, bến, bãi chứa đựng nguyên vật liệu công cụ dụng cụ của Công ty (cách bảo quản NVL)
1.3. Tổ chức quản lý nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ của Công ty...
Trong mục này phải mô tả được:
Chức năng, nhiệm vụ của các cá nhân, bộ phận trong trong Công ty liên quan đến:
+ Công tác thu mua nguyên vật liệu công cụ dụng cụ
+ Việc xây dựng định mức sử dụng nguyên vật liệu công cụ dụng cụ
+ Việc sử dụng nguyên vật liệu công cụ dụng cụ
+ Việc kiểm kê nguyên vật liệu công cụ dụng cụ....

 


CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY... 


2.1. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty...

2.1.1. Chứng từ sử dụng và thủ tục nhập xuất nguyên vật liệu công cụ dụng cụ
- Tên các chứng từ sử dụng
- Về tình hình luân chuyển một số loại nguyên vật liệu công cụ dụng cụ chủ yếu từ chứng từ nhập, xuất, trích dẫn sổ, báo cáo của Công ty
+ Về nhập kho nguyên vật liệu công cụ dụng cụ: lấy 2 ví dụ nhập kho bao gồm: Hợp đồng mua NVL, Hóa đơn, Biên bản kiểm nhận, Phiếu nhập kho (Diễn giải quy trình và lấy số mới nhất)
+ Về xuất kho nguyên vật liệu công cụ dụng cụ: Lấy 2 ví dụ xuất kho của các NVL tương ứng với nhập kho: nếu rõ cách tính giá xuất kho, Phiếu yêu cầu sử dụng NVL, Phiếu xuất kho (Diễn giải quy trình và lấy số mới nhất)
- Đưa Bảng tổng hợp nhập xuất vật tư, Bảng phân bổ nguyên vật liệu
2.1.2 - Quy trình ghi sổ chi tiết:
Chỉ rõ phương pháp ghi sổ chi tiết hàng tồn kho là phương pháp nào? (PP thẻ song song, PP sổ số dư, PP sổ đối chiếu luân chuyển)
+ Ở kho: nêu rõ cách ghi thẻ kho cho các loại NVL đã lấy ví dụ.
+ Ở phòng kế toán: nếu rõ cách ghi sổ kế toán chi tiết vật tư và bảng tổng hợp nhập – xuất – tồn kho NVL phải có số liệu thực tế của Công ty (phản ánh các nghiệp vụ nhập xuất đã đưa ở trên).


2.2. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty...

Trong mục này học viên phải làm rõ:
- Nêu rõ tài khoản sử dụng và cách mở tài khoản chi tiết.
- Quy trình ghi các sổ kế toán tổng hợp có dẫn chứng minh họa từ chứng từ ban đầu, chứng từ tổng hợp (phiếu kế toán, tờ kê chi tiết...) theo các trường hợp tăng, giảm, thừa, thiếu... đến trích dẫn các sổ tổng hợp tương ứng với hình thức sổ kế toán của Công ty. Trong đó phản ánh các nghiệp vụ đã đưa ở trên. (ví dụ: đưa sổ nhật ký chung rồi mở sổ cái TK 152, 153)
- Phản ánh các nghiệp vụ về kiểm kê vật tư.


CHƯƠNG 3
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY...

 
3.1. Đánh giá về thực trạng kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tại Công ty …

3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Nhược điểm

3.2. Các giải pháp hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty...

- Về công tác quản lý nguyên vật liệu
- Về tài khoản sử dụng và phương pháp tính giá, phương pháp kế toán (nên chi tiết tài khoản như thế nào, nên bổ sung thêm hoặc bỏ bớt những bút toán nào, có nên thay đổi phương pháp tính giá hay không...)
- Về chứng từ và luân chuyển chứng từ (nên thêm, bớt chứng từ nào, thay đổi kết cấu của chứng từ...)
- Về sổ kế toán chi tiết (nên thêm hoặc sửa đổi sổ chi tiết hiện có như thế nào...)
- Về sổ kế toán tổng hợp (hình thức sổ có phù hợp không? nên thêm, bớt sổ nào? có thay đổi kết cấu hoặc phương pháp ghi sổ không?)
- Về báo cáo kế toán liên quan đến nguyên vật liệu (nên bổ sung thêm báo cáo nào, có nên thay đổi kết cấu, nội dung báo cáo hiện hành không?...)
- Điều kiện thực hiện giải pháp (phần này có thể trình bày kết hợp với các giải pháp nêu trên).

KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
PHỤ LỤC

Tải mẫu báo cáo thực tập kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ: Tại đây

 

dịch vụ báo cáo tài chính