Mẫu báo cáo thực tập kế toán tài sản cố định mới nhất 2023


Mẫu báo cáo thực tập kế toán tài sản cố định mới nhất 2023 dành cho sinh viên chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính, kinh tế, thạc sĩ đang làm chuyên đề thực tập đồ án bảo vệ luận văn tốt nghiệp kế toán

báo cáo thực tập kế toán tài sản cố định

Để làm được mẫu báo cáo thực tập kế toán tài sản cố định bạn có thể tham khảo đề cương báo cáo thực tập kế toán tài sản cố định để dựa vào đó trình bày báo cáo thực tập một cách khoa học và hợp lý

Đề cương mẫu báo cáo thực tập kế toán tài sản cố định

ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY...

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC SƠ ĐỒ


LỜI MỞ ĐẦU
- Nêu lý do chọn đề tài báo cáo thực tập kế toán tài sản cố định hữu hình…
- Giới thiệu kết cấu đề tài báo cáo thực tập kế toán tài sản cố định hữu hình…

 

CHƯƠNG 1
ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG
TY...


1.1. Đặc điểm tài sản cố định hữu hình tại công ty...
Trong mục này, học viên cần làm rõ:

- Khái niệm tài sản cố điịnh hữu hình: Cần ghi rõ 
- Danh mục TSCĐ hữu hình,
- Sự phân nhóm, phân loại và mà hóa TSCĐ hữu hình của Công ty...
1.2. Tình hình tăng, giảm tài sản cố định hữu hình của Công ty...
Trong mục này, học viên cần làm rõ:
- Các trường hợp tăng TSCĐ trong kỳ kế toán hiện hành (mua sắm hoặc đầu tư TSCĐ) - Xem thêm: Cách hạch toán tăng tài sản cố định
- Các trường hợp giảm TSCĐ trong kỳ kế toán hiện hành (thanh lý, nhượng bán hoặc góp vốn, Xem thêm: Cách hạch toán giảm tài sản cố định
1.3. Tổ chức quản lý tài sản cố định hữu hình trong Công ty...
Trong mục này, học viên phải mô tả được:
Chức năng, nhiệm vụ của các cá nhân, bộ phận trong trong Công ty liên quan đến:
- Việc ra quyết định đầu tư,
- Quyết định thanh lý, nhượng bán, sửa chữa, sử dụng,
- Bảo quản, kiểm kê về tài sản cố định hữu hình
 


CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY...


2.1. Kế toán chi tiết tài sản cố định hữu hình tại Công ty...
2.1.1. Thủ tục, chứng từ
Trong mục này, học viên cần làm rõ:
- Tên các chứng từ sử dụng.
- Thủ tục tăng TSCĐ: lấy 2 ví dụ
+ Về mua sắm TSCĐ (cần đưa Hợp đồng mua tài sản cố định, Hóa đơn GTGT mua TSCĐ, Biên bản bàn giao TSCĐ) 
+ Về đầu tư (đưa các chứng từ: Quyết định đầu tư, Quyết toán đầu tư, Biên bản bàn giao TSCĐ
- Thủ tục giảm TSCĐ của Công ty (lấy 2 ví dụ)
+ Nhượng bán: Quyết định bán TSCĐ, Hợp đồng, Hóa đơn bán TSCĐ
+ Thanh lý: Quyết định thanh lý, Biên bản thanh lý, các chứng từ thanh lý...
2.1.2. Quy trình ghi sổ chi tiết
Trong mục này, học viên cần làm rõ quy trình ghi sổ chi tiết TSCĐ, báo cáo tổng hợp chi tiết (phải trích dẫn sổ của Công ty) theo các trường hợp tăng, giảm TSCĐ hữu hình của Công ty (tương ứng với phần chứng từ)...
- Đưa Sổ TSCĐ, Sổ chi tiết TSCĐ, bảng tổng hợp chi tiết (lấy số liệu mới nhất)
2.2. Kế toán tổng hợp tài sản cố định hữu hình của Công ty...
2.2.1. Kế toán tổng hợp tăng, giảm TSCĐ hữu hình của Công ty...
Trong mục này, học viên cần làm rõ quy trình ghi sổ tổng hợp theo hình thức sổ mà Công ty sử dụng (phải trích dẫn sổ của Công ty)
Ví dụ: nếu sử dụng hình thức Nhật ký chung thì đưa sổ Nhật ký chung (có phản ánh các ví dụ đã đưa) sau đó đưa sổ cái TK TSCĐ
2.2.2. Kế toán tổng hợp khấu hao TSCĐ hữu hình của Công ty...
Trong mục này, học viên cần làm rõ:
- Phương pháp tính khấu hao: nêu rõ cách tính khấu hao cho 1 TSCĐ  - Xem thêm: Các phương pháp trích khấu hao tài sản cố định
- Đưa Bảng tính khấu hao TSCĐ của 1 kỳ  - Xem thêm: Mẫu bảng tính và phân bổ khẩu hao TSCĐ
- Phản ánh trên sổ chi tiết khấu hao (214) và sổ cái khấu hao.
2.2.3. Kế toán tổng hợp sửa chữa tài sản cố định hữu hình của Công ty...
Trong mục này, học viên cần làm rõ:
- Lấy ví dụ về sửa chữa thường xuyên: đưa chứng từ liên quan và quy trình sổ kế toán tổng hợp sửa chữa TSCĐ hữu hình
- Lấy ví dụ về sửa chữa lớn: đưa chứng từ liên quan (hóa đơn, Biên bản nghiệm thu, Quyết định... và quy trình sổ kế toán tổng hợp sửa chữa tài sản cố định hữu hình

 


CHƯƠNG 3
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY...


3.1. Đánh giá thực trạng kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty
3.1.1- Ưu điểm
3.1.2- Nhược điểm

3.2. Các giải pháp hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty...
- Về công tác quản lý tài sản cố định hữu hình
- Về tài khoản sử dụng và phương pháp tính giá, phương pháp kế toán (nên chi tiết tài khoản như thế nào, nên bổ sung thêm hoặc bỏ bớt những bút toán nào, có nên thay đổi phương pháp tính giá hay không...)
- Về chứng từ và luân chuyển chứng từ (nên thêm, bớt chứng từ nào, thay đổi kết cấu của chứng từ...)
- Về sổ kế toán chi tiết (nên thêm hoặc sửa đổi sổ chi tiết hiện có như thế nào...)
- Về sổ kế toán tổng hợp (hình thức sổ có phù hợp không? nên thêm, bớt sổ nào? có thay đổi kết cấu hoặc phương pháp ghi sổ không?)
- Về báo cáo kế toán liên quan đến tài sản cố định hữu hình (nên bổ sung thêm báo cáo nào, có nên thay đổi kết cấu, nội dung báo cáo hiện hành không?...)
-Điều kiện thực hiện giải pháp (phần này có thể trình bày kết hợp với các giải pháp nêu trên).


KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
PHỤ LỤC

Trên là đề cương mẫu báo cáo thực tập kế toán tài sản cố định, các bạn tải báo cáo tham khảo: Tại đây

Tài liệu tham khảo để làm mẫu báo cáo thực tập kế toán tài sản cố định dành cho sinh viên đang theo học kế toán tại các trường trung cấp đại học cao đẳng: Kiến thức cơ bản về tài sản cố định

 

dịch vụ báo cáo tài chính