Mẫu báo cáo thực tập kế toán tiền lương mới nhất


Mẫu báo cáo thực tập kế toán tiền lương mới nhất dành cho sinh viên đang chuẩn bị làm luận văn đồ án tốt nghiệp chuyên ngành kế toán bao gồm đề cương và mẫu báo cáo sẵn có cho sinh viên tham khảo

báo cáo thực tập kế toán tiền lương

Đề cương mẫu báo cáo thực tập kế toán tiền lương mới nhất 

ĐỀ TÀI: KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY…


MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC SƠ ĐỒ


LỜI MỞ ĐẦU


- Nêu lý do chọn đề tài kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
- Giới thiệu kết cấu đề tài kế toán tiề lương và các khoản trích theo lương
 

CHƯƠNG 1
ĐẶC ĐIỂM LAO ĐỘNG -TIỀN LƯƠNG VÀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG TY ...

1.1. Đặc điểm lao động của Công ty
Phần này phải phản ánh được số lượng lao động, tính chất lao động (ổn định hay có tính thời vụ) và phân loại lao động của Công ty theo các tiêu thức: giới tính, độ tuổi, trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn, trình độ tay nghề...
1.2. Các hình thức trả lương của Công ty
Mục này phải mô tả chế độ tiền lương, các hình thức trả lương được áp dụng tại Công ty
1.3. Chế độ trích lập, nộp và sử dụng các khoản trích theo lương tại công ty…
1.4. Tổ chức quản lý lao động và tiền lương tại Công ty
Phần này phải mô tả được chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị (nếu có), Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, các phó giám đốc hoặc phó tổng giám đốc, các phòng ban chức năng của Công ty trong việc tuyển dụng, nâng bậc, kỷ luật lao động, xây dựng và phê duyệt kế hoạch tiền lương, dự toán, định mức, đơn giá tiền lương, tính lương, tính thưởng và thanh toán với người lao động.
 

CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY…


2.1. Kế toán tiền lương tại công ty…
2.1.1. Chứng từ sử dụng
2.1.2. Phương pháp tính lương (trong phần này, phải mô tả được cách thức tính lương cho một số người lao động đại diện cho các nhóm lao động)
2.1.3. Tài khoản sử dụng
2.1.4. Quy trình kế toán (Trong phần này phải mô tả được quy trình ghi sổ chi tiết, sổ kế toán tổng hợp có tài liệu thực tế của đơn vị để minh họa)
2.2. Kế toán các khoản trích theo lương tại công ty…
2.2.1. Chứng từ sử dụng
2.2.2. Tài khoản sử dụng
2.2.3. Quy trình kế toán
(Trong phần này phải mô tả được quy trình ghi sổ chi tiết, sổ kế toán tổng hợp có tài liệu thực tế của đơn vị để minh họa)
 

CHƯƠNG 3
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY…


3.1. Đánh giá thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty ...
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Nhược điểm
3.2. Các giải pháp hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty…
3.2.1. Về hình thức tiền lương và phương pháp tính lương
3.2.2. Về tài khoản sử dụng và phương pháp kế toán (nên chi tiết tài khoản như thế nào, nên bổ sung thêm hoặc bỏ bớt những bút toán nào...)
3.2.3. Về chứng từ và luân chuyển chứng từ (nên thêm, bớt chứng từ nào, thay đổi kết cấu của chứng từ...)
3.2.4. Về sổ kế toán chi tiết (nên thêm hoặc sửa đổi sổ chi tiết hiện có như thế nào...)
3.2.5. Về sổ kế toán tổng hợp (hình thức sổ có phù hợp không? nên thêm, bớt sổ nào? Có thay đổi kết cấu hoặc phương pháp ghi sổ không?)
3.2.6. Về báo cáo kế toán liên quan đến tiền lương và các khoản trích theo lương (nên bổ sung thêm báo cáo nào, có nên thay đổi kết cấu, nội dung báo cáo hiện hành không?...)
3.2.7. Điều kiện thực hiện giải pháp (phần này có thể trình bày kết hợp với các giải pháp nêu trên).
 

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

PHỤ LỤC

Tải mẫu báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương: Tại đây

Bài viết tham khảo để phục vụ làm báo cáo thực tập kế toán tiền lương: 

Các khoản trích theo lương mới nhất

⇒ Các hình thức trả lương trong doanh nghiệp

 

dịch vụ báo cáo tài chính