Tải mẫu biên bản bàn giao công tác kế toán năm 2023


Mẫu biên bản bàn giao công tác kế toán năm 2023 mới nhất bằng file word dành cho kế toán mới vào làm tại doanh nghiệp tiếp nhận chứng từ sổ sách kế toán và công việc kế toán đang dở dang làm của kế toán cũ
 

Tại sao phải lập mẫu biên bản bàn giao công tác kế toán:

► Như các bạn đã biết trước khi tiếp nhận công việc kế toán tại doanh nghiệp thì bạn phải tiếp nhận các sổ sách kế toán từ các kế toán cũ chuyển lại như vậy việc lập mẫu biên bản bàn giao công tác kế toán sẽ giúp bạn tránh những rắc rối sau này và tránh rủi ro thuế cho doanh nghiệp hoặc các đơn vị doanh nghiệp làm dịch vụ kế toán phải tiếp nhận sổ sách từ các kế toán cũ cũng phải lập biên bản này
► Để tiếp nhận hồ sơ sổ sách chứng từ kế toán một cách đầy đủ nhất
► Để tiếp nhận những công việc dang dở đang làm của các kế toán cũ
mẫu biên bản bàn giao công tác kế toán

 

Nội dung công việc thực hiện bàn giao công tác kế toán 

♦ Yêu cầu kế toán cũ cần chuẩn bị đầy đủ chứng từ, hồ sơ, sổ sách, các loại sổ, các số dư của năm trước: Hóa đơn đầu vào đầu ra, chứng từ ngân hàng, các hợp đồng chứng từ khác liên quan, báo cáo tài chính năm cũ, tờ khai thuế GTGT, hồ sơ lương nhân công, chứng từ kèm theo lương
♦ Phải có mặt đầy đủ của kế toán cũ, kế toán mới và chủ doanh nghiệp để thực hiện công việc bàn giao công tác kế toán
♦ Trách nhiệm của kế toán cũ và kế toán mới trên biên bản bàn giao công việc kế toán
♦ Trách nhiệm của kế toán cũ về những số liệu đã làm
♦ Cần lập 1 list danh sách những hồ sơ đã nhận và kiểm tra lại sổ sách
♦ Hai kế toán và chủ doanh nghiệp cần ký xác nhận trên biên bản bàn giao công việc kế toán

 

Mẫu biên bản bàn giao công tác kế toán năm 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG TÁC KẾ TOÁN

Căn cứ Quyết định số: ……/QĐ-PGD&ĐT, ngày …./…../...... của ................................................

Hôm nay, vào lúc .......... h, ngày ........ tháng ......... năm .......; tại ...................................................

Chúng tôi gồm có:

1. Bên bàn giao:

- Ông (Bà): ...................................................... ; chức vụ: ................................................................

2. Bên nhận bàn giao:

- Ông (Bà): ...................................................... ; chức vụ: ................................................................

3. Các thành phần tham gia bàn giao, gồm:

- Ông (Bà): ..................................................... ; Chức vụ: ................................................................

- Ông (Bà): ..................................................... ; Chức vụ: Kế toán cũ

- Ông (Bà): ..................................................... ; Chức vụ: Kế toán mới

* Sau khi xem xét chúng tôi thống nhất bàn giao công tác kế toán, gồm các nội dung sau:

1. Bàn giao chứng từ năm ........ trở về trước.

2. Bàn giao về tài sản, tiền quỹ của trường.

3. Bàn giao số liệu về các khoản nợ phải thu, phải trả của từng đối tượng

4. Bàn giao tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách đến thời điểm bàn giao

5. Sổ sách kế toán ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đến thời điểm bàn giao năm ........... phần mềm kế toán MISA.

6. Chứng từ  kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán và các tài liệu có liên quan

7. Bàn giao số liệu và tình hình thu chi của từng quỹ.

8. ....(nếu có phát sinh nội dung khác )

* Nội dung bàn giao chi tiết như sau:

1. Chứng từ, sổ sách năm ............trở về trước:

- Nếu hệ thống sổ sách chứng từ các năm trước không liên quan nhiều đến nhiệm vụ ngân sách năm .......... thì có thể bàn giao gói gọn và có dán niêm phong và ký tên cho kế toán mới lưu trữ, bảo quản. (cần ghi rõ hồ sơ từng năm)

2. Hệ thống chứng từ, sổ sách, báo cáo tài chính năm ..........:

2.1 Hồ sơ liên quan đến công tác thực hiện thu, chi ngân sách, các quỹ và tài chính khác năm ........... :

- Hồ sơ liên quan đến việc quản lý TSCĐ, công cụ dụng cụ (Bao gồm sổ TSCĐ, CCDC năm ........, biên bản kiểm kê TSCĐ, CCDC năm ....... quyết định ghi tăng, giảm TSCĐ, CCDC năm ....... (nếu có phát sinh))

- Bộ dự toán và công khai dự toán năm ......... (Bao gồm dự toán thu, chi NSNN và hoạt động tài chính khác năm ........., qua chế chi tiêu nội bộ, nghị quyết chi ngân sách năm .......)

- Báo cáo thu, chi NSNN, bảng đối chiếu tài khoản tiền gửi từ tháng ......../........đến tháng ......./......... (Bắt buộc Có xác nhận của KBNN).

2.2 Tình hình kinh phí năm ......:

- Số kết dư năm ......... chuyển qua (Có bảng chi tiết số chuyển qua, số đã sử dụng đến thời điểm bàn giao, số còn lại).

- Số kinh phí kinh phí ........... còn lại tại KBNN (Bao gồm cả tiền NSNN, học phí các quỹ khác)

- Tồn quỹ tiền mặt tại đơn vị (từng loại quỹ, Có biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt).

- Tình hình thu, nộp tiền biên lai học phí (Xác định rõ số biên lai được nhận, đến thời điểm bàn giao đã thu tới đâu, nộp KBNN như thế nào).

2.3 Bàn giao sổ sách kế toán ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh năm 2014 và phần mềm kế toán MISA.

Sổ sách kế toán từng năm (toàn bộ hệ thống sổ sách kế toán, lưu ý: Ngoài việc bàn giao sổ ra, còn phải đối chiếu số liệu trên sổ sách có khớp đúng trên bảng cân đối tài khoản hay không).

- Năm …… ( gồm các loại sổ: .........................................................................................................  

-  Năm ...............................................................................................................................................  

- Năm ................................................................................................................................................  

2.4 Phần mềm kế toán

Bản quyền phần mềm kế toán quản lý ngân sách Misa, số lượng: 01 phần mềm; phần phần này đang được cài đặt tại máy …………, tình trạng: ………….

2.5 Tài sản công tại đơn vị (nội dung này cần phải đối chiếu giữa số liệu theo sổ sách kế toán và số liệu theo thực tế, những tài sản nào bị mất phải ghi rõ ai người chịu trách nhiệm).

- Sổ Tài sản cố định, CCDC ,biên bản kiểm kê và các quyết định ghi tăng, ghi giảm TSCĐ, CCDC. Lưu ý kiểm tra xem từ đầu năm đến thời điểm hiện tại có phát sinh việc mua sắm hay không, đã ghi vào sổ sách chưa. Khi bàn giao TSCĐ có lập biên bản bàn giao cho đối tượng sử dụng hay không.

3.Bàn giao số liệu về các khoản nợ phải thu, phải trả của từng đối tượng

3.1 Các khoản phải thu: ( trường còn phải thu ghi rõ số tiền và nội dung thu)

- .........................................................................................................................................................

3.2 Các khoản phải trả: (trường còn thiếu chưa có hóa đơn ghi rõ số tiền và nội dung trả)

- .........................................................................................................................................................

4. Các nội dung khác:

- .........................................................................................................................................................

5. Trách nhiệm các bên:

- Phần thực hiện thu, chi từ ngày ....../...../....... trở về trước thuộc trách nhiệm của ........................

- Phần thực hiện thu, chi kể từ ngày ...../...../..... trở về sau thuộc trách nhiệm của ..........................

Công tác bàn giao kết thúc lúc ….. h cùng ngày;  Biên bản bàn giao này có … trang, từ trang 1 đến trang …., biên bản được lập thành ….. bản, có giá trị pháp lý như nhau: Bên bàn giao 01 bản, bên nhận bàn giao 01 bản, Chủ tài khoản nhận 01 bản; các thành viên tham gia bàn giao tự đọc thống nhất các nội dung như trên và cùng ký tên dưới đây./.

Bên bàn giao

Bên nhận bàn giao

Chủ tài khoản

Trên là mẫu biên bản bàn giao công tác kế toán mới nhất, để tải được mẫu này các bạn download: Tại đây

Trong khóa học kế toán thực hành online 1 kèm 1 của chúng tôi có dạy các bạn cách tiếp nhận chứng từ một cách hiệu quả nhất và cách lập mẫu biên bản bàn giao công tác kể toán khi tới làm tại các doanh nghiệp

dịch vụ báo cáo tài chính