Mẫu biên bản đối chiếu công nợ mới nhất 2023


Mẫu biên bản đối chiếu công nợ mới nhất 2023 là mẫu mà bất kỳ các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh nào cũng dùng khi giao dịch mua bán hàng hóa dịch vụ
Mẫu biên bản đối chiếu công nợ là tài liệu rất quan trọng trong quá trình thanh toán công nợ giữa các bên liên quan. Biên bản này bao gồm thông tin chi tiết về các khoản nợ phải thanh toán, bao gồm cả số tiền nợ, thời gian nợ, tên đơn vị nợ, và tên người đại diện cho đơn vị nợ. Việc lập mẫu biên bản đối chiếu công nợ đúng cách và chi tiết sẽ giúp cho việc thanh toán công nợ diễn ra nhanh chóng và đúng hạn, đồng thời giúp cho các bên liên quan kiểm tra và xác nhận thông tin một cách chính xác và minh bạch.

mẫu biên bản đối chiếu công nợ 2022

Mẫu biên bản đối chiếu công nợ mới nhất 2023

CÔNG TY………

      ------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

                              --------------------

Số:……………………..

……., ngày….., tháng……., năm……

 

 BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ
 

-  Căn cứ vào biên bản giao nhận hàng hóa giữa bên bán và bên mua;
-  Căn cứ vào thoả thuận giữa hai bên.
Hôm nay, ngày…. tháng.....năm ......... Tại………………………. , chúng tôi gồm có:

  1. Bên A (Bên mua): ...............................................................................................
-       Địa chỉ           : ............................................................................................ 

-       Số chứng minh thư nhân dân/ căn cước công dân: (kê khai với trường hợp bên mua là cá nhân)  :……………………………………………………………………………. 

-       Điện thoại      :   .....................................      Fax: (Nếu có)...........................................
-       Đại diện         :   ......................................     Chức vụ: ....................................

2. Bên B (Bên bán): ...............................................................................................
-       Địa chỉ    : ........................................................................................................

-       Số chứng minh thư nhân dân/ căn cước công dân: (kê khai với trường hợp bên mua là cá nhân)  :……………………………………………………………………………. 

-       Điện thoại      : ........................                         Fax: (Nếu có)............................
-       Đại diện         :  ......................                          Chức vụ: ................................

Cùng nhau đối chiếu công nợ từ ngày ......... đến ngày ................. chi tiết  như sau:

1. Đối chiếu công nợ

STT

Diễn giải

Số tiền

1

Số dư đầu kỳ

0

2

Số phát sinh tăng trong kỳ

...................

3

Số phát sinh giảm trong kỳ

........................

4

Số dư cuối kỳ

.........................

(Bằng chữ:…………………………………………….).
2. Công nợ chi tiết.
- .......................................................................................................................................................
- ....................................................................................................................................................... 
3. Kết luận: Tính đến hết ngày ................ (bên A ) còn phải thanh toán cho (bên B) số tiền là: ................VNĐ .(Bằng chữ:................................................)
- Biên bản này được lập thành 02 bản. Các bản có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản làm cơ sở cho việc thanh toán sau này giữa hai bên.
 

ĐẠI DIỆN BÊNA
(Ký tên, đóng dấu)                                    

                                                                                       ĐẠI DIỆN BÊN B
                                                                                        (Ký tên, đóng dấu)

Nếu các thông tin trong mẫu biên bản đối chiếu công nợ không chính xác hoặc thiếu sót, việc thanh toán công nợ có thể bị trì hoãn hoặc gây ra tranh chấp giữa các bên. Do đó, việc lập mẫu biên bản đối chiếu công nợ cần được thực hiện một cách cẩn thận và kỹ lưỡng, đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của thông tin. Các công ty và tổ chức cần phải có chính sách và quy trình đối chiếu công nợ chặt chẽ, đồng thời cung cấp đầy đủ thông tin và giải đáp thắc mắc cho các bên liên quan để tránh các tranh chấp không đáng có. Ngoài ra, việc lưu trữ và bảo quản mẫu biên bản đối chiếu công nợ cũng rất quan trọng để phục vụ cho việc kiểm tra và xác minh thông tin trong tương lai.
Trên là mẫu biên bản đối chiếu công nợ mới nhất 2023, bạn cần tải mẫu này: Tại đây
Xem thêm bài: Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa

dịch vụ báo cáo tài chính