Mẫu biên bản hội nghị thành lập công đoàn cơ sở


Mẫu biên bản hội nghị thành lập công đoàn cơ sở dùng để ra quyết định công nhận đoàn viên, công đoàn cơ sở và Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn

Sau khi lập biên bản kiểm phiếu bầu cử Ban chấp hành Công đoàn tiến hành lập biên bản hội nghị thành lập Công đoàn

1. Mẫu biên bản hội nghị thành lập công đoàn cơ sở

mẫu biên bản hội nghị thành lập công đoàn cơ sở

2. Hướng dẫn trình bày mẫu biên bản hội nghị thành lập công đoàn cơ sở

........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------

........, ........

 

BIÊN BẢN

V/v Hội nghị thành lập công đoàn cơ sở

 

Hôm nay, vào lúc ........; ........

Tại văn phòng ........

 

Thành phần tham dự:

1. Ông (bà): ........ Chức vụ: Giám đốc

2. Anh (chị): ........ Chức vụ: Trưởng ban vận động

3. Anh (chị): ........ Thư ký biên bản

Cùng với ........ người lao động có đơn xin gia nhập tổ chức công đoàn.

 

Nội dung hội nghị:

Anh (chị) ): ........ trưởng ban vận động thành lập tổ chức công đoàn của đơn vị nêu lên vị trí, vai trò của Tổ chức Công đoàn được pháp luật quy định, cụ thể là vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động. Qua quá trình vận động, đến nay đã có ........ người lao động làm đơn tự nguyện tham gia vào tổ chức công đoàn.

 

Để có cơ sở đề nghị ........ ra quyết định công nhận đoàn viên, công đoàn cơ sở và Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn, Ban vận động đã chọn và giới thiệu các anh, chị sau đây tham gia vào Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn:

1. Anh (chị): ........ - Chủ tịch;

2. Anh (chị): ........ - Phó Chủ tịch;

3. Anh (chị): ........ - Ủy viên;

 

Thống nhất đề cử anh (chị) ........ phụ trách công tác kiểm tra công đoàn.

 

Đề nghị Ban Chấp hành lâm thời công đoàn của đơn vị thực hiện các thủ tục để gửi về ........ ra quyết định công nhận đoàn viên, công đoàn cơ sở và Ban Chấp hành lâm thời công đoàn.

 

Hội nghị kết thúc vào lúc ........ cùng ngày. Nội dung biên bản hội nghị được thư ký hội nghị đọc lại và được tập thể người lao động tham dự thống nhất.

 

TM. BAN VẬN ĐỘNG

                                                 

 

                               ........

THƯ KÝ

 

              

 

 

Tải mẫu biên bản hội nghị thành lập công đoàn cơ sở: Tại đây

 

 

dịch vụ báo cáo tài chính