Mẫu biên bản kiểm kê vật tư công cụ sản phẩm hàng hóa


Mẫu biên bản kiểm kê vật tư công cụ sản phẩm hàng hóa theo mẫu 05-VT được ban hành kèm phụ lục III của thông tư 200/2014/TT-BTC

Mẫu biên bản kiểm kê vật tư công cụ sản phẩm hàng hóa theo thông tư 200

Mẫu biên bản kiểm kê vật tư công cụ sản phẩm hàng hóa theo thông tư 200 được dùng nhằm xác định số lượng, chất lượng và giá trị vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá có ở kho tại thời điểm kiểm kê làm căn cứ xác định trách nhiệm trong việc bảo quản, xử lý vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá thừa, thiếu và ghi sổ kế toán.

biên bản kiểm kê vật tư công cụ sản phẩm hàng hóa

 

Cách lập mẫu 05-VT biên bản kiểm kê vật tư công cụ sản phẩm hàng hóa

Góc trên bên trái của Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận sử dụng. Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá phải ghi rõ giờ, ngày, tháng, năm thực hiện kiểm kê. Ban kiểm kê gồm Trưởng ban và các uỷ viên. 
Mỗi kho được kiểm kê lập 1 biên bản riêng.
Cột A, B, C, D: Ghi số thứ tự, tên, nhãn hiệu, quy cách, đơn vị tính của từng loại vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá được kiêm kê tại kho.
Cột 1: Ghi đơn giá của từng thứ vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá (tuỳ theo quy định của đơn vị để ghi đơn giá cho phù hợp). 
Cột 2, 3: Ghi số lượng, số tiền của từng thứ vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá theo sổ kế toán. 
Cột 4, 5: Ghi số lượng, số tiền của từng thứ vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá theo kết quả kiểm kê.
Nếu thừa so với sổ kế toán (cột 2, 3) ghi vào cột 6, 7, nếu thiếu ghi vào cột 8, 9. 
Số lượng vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá thực tế kiểm kê sẽ được phân loại theo phẩm chất: 
- Tốt 100% ghi vào cột 10.
- Kém phẩm chất ghi vào cột 11.
- Mất phẩm chất ghi vào cột 12. 
Nếu có chênh lệch phải trình giám đốc doanh nghiệp ghi rõ ý kiến giải quyết số chênh lệch này. 
Biên bản được lập thành 2 bản: 
- 1 bản phòng kế toán lưu. 
- 1 bản thủ kho lưu. 
Sau khi lập xong biên bản, trưởng ban kiểm kê và thủ kho, kế toán trưởng cùng ký vào biên bản (ghi rõ họ tên).
Tải mẫu biên bản kiểm kê vật tư công cụ sản phẩm hàng hóa bằng excel: Tại đây
dịch vụ báo cáo tài chính