Mẫu biên bản kiểm nghiệm theo thông tư 200


Mẫu biên bản kiểm nghiệm theo thông tư 200 là mẫu 03-VT biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa được ban hành kèm theo phụ lục III của thông tư 200/2014/TT-BTC

Mẫu biên bản kiểm nghiệm theo thông tư 200

Mẫu biên bản kiểm nghiệm theo thông tư 200 được dùng để xác định số lượng, qui cách, chất lượng vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá trước khi nhập kho, làm căn cứ để qui trách nhiệm trong thanh toán và bảo quản.

mẫu biên bản kiểm nghiệm theo thông tư 200

Cách viết mẫu 03-VT biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa

Đơn vị: Công ty TNHH HNM

       Mẫu số 03 - VT

Bộ phận: Phòng vật tư

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

 

                 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

 

BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM

Vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá

Ngày 07 tháng 01 năm 2020

                                                                                                                        Số: BBKN01

            - Căn cứ vào hóa đơn 0000130 ngày 05 tháng 01 năm 2020 của công ty TNHH BVT

            Ban kiểm nghiệm gồm:

            + Ông Trần Hoàng Minh   Chức vụ: Trường phòng VT      Trưởng ban

            + Bà Lê Thị Thu            Chức vụ: Thủ kho                                 Uỷ viên

            + Ông Đào Anh Thái     Chức vụ: Nhân viên KD                       Uỷ viên

            Đã kiểm nghiệm các loại:

 

 

Tên nhãn hiệu,

 

 

 

 

Kết quả kiểm nghiệm

 

Số TT

quy cách vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá

số

Phương thức kiểm nghiệm

Đơn vị tính

Số lượng theo chứng từ

Số lượng đúng quy cách, phẩm chất

Số lượng không đúng quy cách, phẩm chất

Ghi

chú

A

B

C

D

E

1

2

3

F

1

Hạt nhựa LDPE

 

cân

kg

500

500

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Ý kiến của Ban kiểm nghiệm: Hạt nhựa LDPW đủ tiêu chuẩn về số lượng, chất lượng nhập kho

 

Đại diện kỹ thuật

Thủ kho

Trưởng ban

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

Quy định lập mẫu biên bản kiểm nghiệm theo thông tư 200 như sau:
Góc bên trái của Biên bản kiểm nghiệm ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận sử dụng.
Biên bản này áp dụng cho các loại vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá cần phải kiểm nghiệm trước khi nhập kho trong các trường hợp:
- Nhập kho với số lượng lớn;
- Các loại vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá có tính chất lý, hoá phức tạp;
- Các loại vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá quý hiếm;
Những vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá không cần kiểm nghiệm trước khi nhập kho, nhưng trong quá trình nhập kho nếu phát hiện có sự khác biệt lớn về số lượng và chất lượng giữa hoá đơn và thực nhập thì vẫn phải lập biên bản kiểm nghiệm.
- Cột A, B, C: Ghi số thứ tự, tên nhãn hiệu, quy cách và mã số của vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa kiểm nghiệm.
- Cột D: “Phương thức kiểm nghiệm” ghi phương pháp kiểm nghiệm toàn diện hay xác suất. 
- Cột E: Ghi rõ đơn vị tính của từng loại
- Cột 1: Ghi số lượng theo hoá đơn hoặc phiếu giao hàng.
- Cột 2 và 3: Ghi kết quả thực tế kiểm nghiệm.
Ý kiến của Ban kiểm nghiệm: ghi rõ ý kiến về số lượng, chất lượng, nguyên nhân đối với vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa không đúng số lượng, quy cách, phẩm chất và cách xử lý.
Biên bản kiểm nghiệm lập 2 bản:
- 1 bản giao cho phòng, ban cung tiêu/hoặc người giao hàng.
- 1 bản giao cho phòng, ban kế toán.
Trường hợp vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa không đúng số lượng, quy cách, phẩm chất so với chứng từ hóa đơn, thì lập thêm một liên, kèm theo chứng từ liên quan gửi cho đơn vị bán vật tư, dụng cụ, công cụ, sản phẩm, hàng hóa để giải quyết.
 
Căn cứ vào biên bản kiểm nghiệm vật tự để thiết lập phiếu nhập kho, xem tại: Mẫu phiếu nhập kho theo thông tư 200
dịch vụ báo cáo tài chính