Mẫu danh sách đoàn viên gia nhập công đoàn năm 2021


Mẫu danh sách đoàn viên gia nhập công đoàn trên Excel dùng cho các doanh nghiệp, tổ chức khi bắt đầu thành lập công đoàn phải lập danh sách các thành viên tham gia

Sau khi xin ý kiến ban chấp hành công đoàn về thang bảng lương của doanh nghiệp thì phòng nhân sự và BCHCĐ của doanh nghiệp sẽ phải lập danh sách đoàn viên gia nhập công đoàn 

Mẫu danh sách đoàn viên gia nhập công đoàn năm 2021

mẫu danh sách đoàn viên gia nhập công đoàn

Hướng dẫn lập danh sách đoàn viên gia nhập công đoàn

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN HL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------------

DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN GIA NHẬP CÔNG ĐOÀN

STT

Họ và tên

Năm sinh

Vị trí công việc

Năm vào làm việc

Ghi chú

Nguyễn Văn A 

1988 

Kế Toán 

2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số: ........ người

Trong đó:

Nữ: ........ người

Bộ phận văn phòng : ........ người

Trực tiếp sản xuất: ........ người

 

 

 

 

                                                   

 

TM. BCH

(Ký tên, đóng dấu)

                                                                 

 

........

 

Thông tin trên mẫu danh sách đoàn viên gia nhập công đoàn cần đầy đủ, chính xác, trung thực, sau đó thống kê số người tham gia, và thay mặt đại diện bạn chấp hành công đoàn, ký đóng dấu

Tải Mẫu danh sách đoàn viên gia nhập công đoàn trên Excel: Tại đây

Nếu bạn đang làm ở bộ phận hành chính nhân sự nhưng chưa có kinh nghiệm, mới bắt đầu tiếp nhận, có thể đăng ký ngay khóa học kế toán online thực hành về tiền lương, bảo hiểm với mức phí chỉ 599.000 VNĐ

dịch vụ báo cáo tài chính