Mẫu giấy đề nghị tạm ứng tiền theo thông tư 200


Hướng dẫn cách lập mẫu giấy đề nghị tạm ứng tiền theo thông tư 200 là mẫu số 03-TT 

Giấy đề nghị tạm ứng là căn cứ xét duyệt tạm ứng, lập phiếu chi và chi tiền tạm ứng. Giấy đề nghị tạm ứng do người xin tạm ứng viết, ký, sau đó chuyển cho kế toán trưởng xem xét và giám đốc duyệt chi. Trên cơ sở phê duyệt của giám đốc, kế toán lập Phiếu chi và chuyển cho thủ quỹ chi tiền

Mẫu giấy đề nghị tạm ứng tiền theo thông tư 200 theo mẫu 03-TT

Giấy đề nghị tạm ứng tiền theo thông tư 200 là mẫu 03-TT ban hành kèm phụ lục III của thông tư 200/2014/TT-BTC

Mẫu giấy đề nghị tạm ứng 03-TT như sau:

mẫu giấy đề nghị tạm ứng theo thông tư 200

 

Cách viết mẫu giấy đề nghị tạm ứng 03-TT theo thông tư 200

Đơn vị: Công ty TNHH HL

Mẫu số 03 - TT

Bộ phận: Phòng kinh doanh

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

 

                      Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

Ngày 01 tháng 03 năm 2021

                                                                                                                    Số : 01/ĐNTU-HL

        Kính gửi: Ban lãnh đạo công ty TNHH HL

        Tên tôi là: Lưu thị Hường

        Địa chỉ: 124 Minh Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội

        Đề nghị cho tạm ứng số tiền:.5.000.000 VNĐ .(Viết bằng chữ).. Năm triệu đồng chẵn

        Lý do tạm ứng: Đi công tác

        Thời hạn thanh toán: 03/03/2021

 

Giám đốc

Kế toán trưởng

Phụ trách bộ phận

Người đề nghị tạm ứng

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

 

Quy định khi lập mẫu giấy đề nghị tạm ứng tiền

Góc trên bên trái của mẫu giấy đề nghị tạm ứng 03-TT ghi rõ tên đơn vị, tên bộ phận

Ví dụ như trên:

Đơn vị: Công ty TNHH HL
Bộ phận: Phòng kinh doanh

Giấy đề nghị tạm ứng do người xin tạm ứng viết 1 liên và ghi rõ gửi giám đốc doanh nghiệp (Người xét duyệt tạm ứng).    

Ví dụ: Kính gửi: Ban lãnh đạo công ty TNHH HL

- Người xin tạm ứng phải ghi rõ họ tên, đơn vị, bộ phận và số tiền xin tạm ứng (Viết bằng số và bằng chữ).

Ví dụ: Tên tôi là: Lưu thị Hường

Đề nghị cho tạm ứng số tiền:.5.000.000 VNĐ  .(Viết bằng chữ). Năm triệu đồng chẵn

- Lý do tạm ứng ghi rõ mục đích sử dụng tiền tạm ứng như: Tiền công tác phí, mua văn phòng phẩm, tiếp khách ...

Ví dụ: Lý do tạm ứng: Đi công tác

- Thời hạn thanh toán: Ghi rõ ngày, tháng hoàn lại số tiền đã tạm ứng.

Ví dụ: Thời hạn thanh toán: 03/03/2021

Giấy đề nghị tạm ứng được chuyển cho kế toán trưởng xem xét và ghi ý kiến đề nghị giám đốc duyệt chi. Căn cứ quyết định của giám đốc, kế toán lập mẫu phiếu chi 02-TT kèm theo giấy đề nghị tạm ứng và chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục xuất quỹ.

Tải mẫu giấy đề nghị tạm ứng theo thông tư 200: Tại đây

dịch vụ báo cáo tài chính