Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo thông tư 200 và cách lập


Hướng dẫn cách lập mẫu giấy đề nghị thanh toán theo thông tư 200 là mẫu 05-TT trên excel hoặc word

Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo thông tư 200 mẫu 05-TT là giấy được dùng để tổng hợp các khoản chi kèm theo chứng từ để làm thủ tục thanh toán và ghi sổ kế toán. Sau khi mua tài sản hoặc thực hiện nhiệm vụ được giao (chưa tạm ứng), người thực hiện nhiệm vụ lập Giấy đề nghị thanh toán. Sau khi kế toán trưởng xem xét và giám đốc duyệt chi, kế toán lập Phiếu chi chuyển thủ quỹ chi tiền.

Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo thông tư 200

Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo thông tư 200  có tên là mẫu 05-TT ban hành trong phụ lục III danh mục biểu mẫu chứng từ của thông tư 200/2014/TT-BTC

mẫu giấy đề nghị thanh toán theo thông tư 200

Cách lập giấy đề nghị thanh toán 05-TT theo thông tư 200

Đơn vị: Công ty TNHH HL

Mẫu số 05 - TT

Bộ phận: Phòng kinh doanh

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

 

                                              Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày 08 tháng 02 năm 2021

 

 

Kính gửi: Ban Giám Đốc, Phòng kế toán, phòng quản lý hành chính

Họ và tên người đề nghị thanh toán: Trịnh Xuân Hưng

Bộ phận (Hoặc địa chỉ): Phòng Kinh Doanh

Nội dung thanh toán: Chi tiền mua văn phòng phẩm

Số tiền: 1.200.000 .(Viết bằng chữ): Một triệu hai trăm nghìn đồng

(Kèm theo 01.chứng từ gốc).

 

Người đề nghị thanh toán

Kế toán trưởng

Người duyệt

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

 

Góc trên bên trái của Giấy đề nghị thanh toán ghi rõ tên đơn vị, bộ phận.

Ví dụ:
Đơn vị: Công ty TNHH HL
Bộ phận: Phòng kinh doanh

Giấy đề nghị thanh toán do người đề nghị thanh toán viết 1 liên và ghi rõ gửi giám đốc doanh nghiệp (Hoặc người xét duyệt chi).    

Ví dụ: Kính gửi: Ban Giám Đốc, Phòng kế toán, phòng quản lý hành chính

- Người đề nghị thanh toán phải ghi rõ họ tên, địa chỉ (đơn vị, bộ phận) và số tiền đề nghị thanh toán (Viết bằng số và bằng chữ).

Ví dụ: Họ và tên người đề nghị thanh toán: Trịnh Xuân Hưng

Số tiền: 1.200.000 .(Viết bằng chữ): Một triệu hai trăm nghìn đồng

- Nội dung thanh toán: Ghi rõ nội dung đề nghị thanh toán.

Ví dụ: Nội dung thanh toán: Chi tiền mua văn phòng phẩm

- Giấy đề nghị thanh toán phải ghi rõ số lượng chứng từ gốc đính kèm.

- Sau khi mua hàng hoặc sau khi chi tiêu cho những nhiệm vụ được giao, người mua hàng hoặc chi tiêu lập giấy đề nghị thanh toán. Giấy đề nghị thanh toán được chuyển cho kế toán trưởng soát xét và ghi ý kiến đề nghị giám đốc doanh nghiệp (Hoặc người được uỷ quyền) duyệt chi. Căn cứ quyết định của giám đốc, kế toán lập phiếu chi kèm theo giấy đề nghị thanh toán và chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục xuất quỹ.

Tải mẫu giấy đề nghị thanh toán theo thông tư 200 : Tại đây

 

dịch vụ báo cáo tài chính