Mẫu giấy giới thiệu đi công tác mới nhất năm 2023


Một năm thông thường bạn đi công tác mấy lần ? Mỗi lần cần bao nhiêu thời gian để hoàn thành công việc được giao phó ? Với nhiều người giấy giới thiệu lúc nào cũng thường trực trong cặp làm việc để có thể trình bất cứ lúc nào. Bạn nào ít đi có thể tham khảo, download ngày mẫu giấy giới thiệu dưới đây.

Mẫu giấy giới thiệu đi công tác mới nhất năm 2023

Mẫu giấy giới thiệu đi công tác mới nhất

CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM SẢN MIỀN NÚI

VIỆT NAM

Số:01/GM-CT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2020


 

GIẤY GIỚI THIỆU

 

CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM SẢN MIỀN NÚI VIỆT NAM trân trọng giới thiệu:

Ông (bà): NGUYỄN VĂN CANH

Chức vụ: Trưởng Phòng Kinh Doanh

Được cử đến: CHI NHÁNH SÀI GÒN - CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM SẢN MIỀN NÚI VIỆT NAM công tác theo yêu cầu ban giám đốc.

Địa chỉ: Số 10 Đường Cách Mạng Tháng 8 - Quận 3 - Thành Phố Hồ Chí Minh

Về việc: 

- Thiết lập phòng kinh doanh chi nhánh tại Sài Gòn.

- Đào tạo nhân viên triển khai các chiến lược Marketing, kinh doanh

Đề nghị Quý cơ quan tạo điều kiện để ông (bà) có tên ở trên hoàn thành nhiệm vụ.

Giấy này có giá trị đến hết ngày  24/12/2020. (Thời gian dự kiến có thể tăng nên theo quyết định của Giám Đốc)

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.

 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký của người có thẩm quyền,
dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)

 

 

Họ và tên

Ghi chú:

 Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

 Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản (cấp giấy giới thiệu).

 Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

 Địa danh.

 Họ và tên, chức vụ và đơn vị công tác của người được giới thiệu.

 Tên cơ quan, tổ chức được giới thiệu tới làm việc.

Với mẫu giới thiệu này bạn có thể sử dụng được vào nhiều việc khác nữa như: đi chốt thuế, gặp đối tác là khách hàng, đến cơ quan hành chính thực hiện các công việc thủ tục được giao...

Link download: giấy giới thiệu

dịch vụ báo cáo tài chính