Mẫu hợp đồng đầu tư trồng cây thuốc lá mới nhất 2021


Bản sao mẫu hợp đồng đầu tư trồng cây thuốc lá với người trồng cây thuốc lá được kèm theo bản kê tổng hợp diện tích trồng, dự kiến sản lượng nguyên liệu lá thuốc lá để bổ sung cho hồ sơ khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá và cần có công chứng giữa các bên

1/ Mẫu hợp đồng đầu tư trồng cây thuốc lá mới nhất 2021

mẫu hợp đồng đầu tư trồng cây thuốc lá

2/ Hướng dẫn cách viết hợp đồng đầu tư trồng cây thuốc lá

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

 

HỢP ĐỒNG ĐẦU TƯ TRỒNG CÂY THUỐC LÁ

VỤ                     NĂM              

Hợp đồng số                  /HĐĐT

 

Hôm nay, ngày .....................................  tại ..................................

 

Chúng tôi gồm:

1. Tên chủ đầu tư (Bên A): .............................................................................

- Địa chỉ trụ sở giao dịch:............................................................................................................

- Điện thoại: ............................................  Fax: ........................................................

- Tài khoản số ..................................  Mở tại Ngân hàng ...........................................

- Mã số thuế DN: .................................

- Đại diện bởi ông (bà): .................................................  chức vụ: ....................................

( Giấy uỷ quyền số ........................................  Viết ngày....................................................

bởi ông (bà) ..........................................................  Chức vụ ..........................................  ký).

2. Tên người sản xuất, hoặc đại diện nhóm hộ sản xuất (Bên B)

- Đại diện bởi ông (bà):................................................. Chức vụ: .....................................

- Địa chỉ: .....................................................................................................................................

- Điện thoại: ............................................  

- Số CMND: ............................................. cấp ngày ..........................  tại ..................................

 

Sau khi thoả thuận, hai bên thống nhất ký kết hợp đồng đầu tư trồng cây thuốc lá vụ ............  năm             với các nội dung sau:

 

Điều 1. Trách nhiệm của bên A:

1. Bên A cam kết đầu tư trồng cây thuốc lá vụ ..........  năm ..............  trên địa bàn ..................  với diện tích           ha, khối lượng hàng hoá tạm tính: ....  kg. (Sản lượng hàng hoá được hai bên xác định cụ thể vào năng suất và sản lượng tại thời điểm thu hoạch)

2. Bên A cung cấp hạt giống và ứng trước vật tư nông nghiệp đặc chủng cho cây thuốc lá để Bên B trồng             ha thuốc lá theo quy trình kỹ thuật, hỗ trợ (hoặc cho vay) tiền xây lò sấy gồm: ............................      

Hai bên giao và nhận vật tư phải lập biên bản giao nhận, xác nhận rõ số lượng, đơn giá, thành tiền, có chữ ký và họ tên của người giao và  nhận của hai bên. Mỗi bên giữ một bản.

3. Bên A hỗ trợ kỹ thuật trồng, chăm sóc, sấy và phân cấp thuốc lá (tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật cho người trồng thuốc lá)  ..........................................................................................................................

4. .................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Điều 2. Trách nhiệm của bên B:

1. Phối hợp với bên A hướng dẫn cho các hộ nông dân trồng cây thuốc lá vụ ................ với diện tích        ha. (có kèm theo danh sách của các hộ dân đăng ký trồng cây thuốc lá)

2. Cam kết sử dụng đúng chủng loại hạt giống do bên A cung cấp để gieo trồng thuốc lá.

3. Sử dụng đúng phân bón hỗn hợp, thuốc bảo vệ thực vật chuyên dùng cho cây thuốc lá và tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc, hái sấy do bên A hướng dẫn.

4. Cung cấp sản phẩm nguyên liệu thuốc lá đảm bảo về số lượng và theo phân cấp quy định.

5. .................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Điều 3. Phương thức mua bán sản phẩm:

1. Bên A tổ chức thu mua sản phẩm cây thuốc lá: 

- Thu mua theo tiêu chuẩn phân làm: ......................  cấp

- Giá thu mua tạm tính:

+ Loại 1: .........................................  đ/kg

+ Loại 2: ......................................... đ/kg

+ Loại 3: ......................................... đ/kg

+ Loại 4: ......................................... đ/kg

........................................................

Giá thu mua chính thức sẽ được thống nhất giữa hai bên theo giá thị trường tại thời điểm thu mua.

2. Quy cách hàng hoá: Tại thời điểm thu mua, Bên A sẽ niêm yết bảng tiêu chuẩn phân cấp, bảng giá và mẫu sản phẩm theo từng thời điểm thu mua.

3.Thời gian, địa điểm thu mua: Bên A thông báo thời gian, địa điểm thu mua sản phẩm cho Bên B trước ít nhất    ngày.

4. Phương thức thanh toán:

- Thanh toán bằng tiền mặt hoặc khấu trừ vật tư, tiền vốn ứng trước. (Do hai bên thoả thuận)

- Thời hạn và tiến độ thanh toán: (Do hai bên thoả thuận) .........................................................

- Thanh toán tiền thù lao cho Bên B: (Do hai bên thoả thuận) ...................................................

Điều 4. Điều khoản chung:

Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã được thoả thuận trong hợp đồng đã ký kết.

- Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc hoặc thay đổi, hai bên sẽ cùng bàn bạc và giải quyết. Trường hợp có tranh chấp về hợp đồng thì .............................................................................................  có trách nhiệm tổ chức và tạo điều kiện để hai bên thương lượng, hoà giải.

- Trường hợp việc thương lượng, hoà giải không đạt được kết quả thì các bên đưa vụ tranh chấp ra toà kinh tế để giải quyết theo pháp luật.

Điều 5. Hiệu lực của hợp đồng

- Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày .................................  đến ngày .....................................

- Hợp đồng này được làm thành ..  bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ ......... bản.

 

Đại diện Bên bán (B)

(Chữ ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

Đại diện Bên mua (A)

(Chữ ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của UBND xã

 

Trên là mẫu hợp đồng đầu tư trồng cây thuốc lá, lưu ý là doanh nghiệp thì phải làm xong thủ tục mở công ty có được giấy phép đăng ký kinh doanh mới tiến hành làm hợp đồng trên

Tải mẫu hợp đồng đầu tư trồng cây thuốc lá: Tại đây

dịch vụ báo cáo tài chính