Mẫu hợp đồng giao khoán theo thông tư 200


Mẫu hợp đồng giao khoán theo thông tư 200 và hướng dẫn cách lập mẫu 08-LĐTL trên thực tế

Mẫu hợp đồng giao khoán theo thông tư 200 là văn bản ký kết giữa người giao khoán và người nhận khoán về khối lượng công việc, thời gian làm việc, trách nhiệm và quyền lợi mỗi bên khi thực hiện công việc đó. Mẫu hợp đồng giao khoán 08-LĐTL là cơ sở để thanh toán tiền công lao động cho người nhận khoán

Mẫu hợp đồng giao khoán theo thông tư 200:

Mẫu hợp đồng giao khoán theo thông tư 200 là mẫu 08-LĐTL ban hành kèm phụ lục III của thông tư 200/2014/TT-BTC

mẫu hợp đồng giao khoán theo thông tư 200

Cách lập hợp đồng giao khoán mẫu 08-LĐTL theo thông tư 200

Góc trên bên trái ghi rõ tên đơn vị, địa chỉ và số của hợp đồng giao khoán (nếu có). Ghi rõ họ tên, chức vụ đại diện cho phòng, ban, bộ phận của bên giao khoán và bên nhận khoán.

Phần I. Điều khoản chung:

- Phương thức giao khoán: Ghi rõ phương thức giao khoán cho người nhận khoán.

- Điều kiện thực hiện hợp đồng: Ghi rõ các điều kiện cam kết của 2 bên khi ký hợp đồng giao khoán.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Ghi rõ thời gian thực hiện công việc nhận khoán từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc hợp đồng.

- Các điều kiện khác: Ghi rõ các điều kiện khác khi ký kết hợp đồng.

Phần II. Điều khoản cụ thể:

Ghi rõ nội dung các công việc khoán, trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của người nhận khoán và người giao khoán (như điều kiện làm việc, yêu cầu sản phẩm (công việc) khoán, thời gian hoàn thành và số tiền phải thành toán) đối với bên nhận khoán.

Hợp đồng giao khoán theo thông tư 200 do bên giao khoán lập thành 3 bản :

- 1 bản giao cho người nhận khoán;

- 1 bản lưu ở bộ phận lập hợp đồng;

- 1 bản chuyển về phòng kế toán cho người có trách nhiệm theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng giao khoán và làm căn cứ để thanh toán hợp đồng.

Hợp đồng giao khoán 08-LĐTL phải có đầy đủ chữ ký, họ tên của đại diện bên giao khoán và đại diện bên nhận khoán, người lập và kế toán trưởng bên giao khoán. 

Tải mẫu hợp đồng giao khoán theo thông tư 200: Tại đây

Căn cứ vào mẫu hợp đồng giao khoán để làm chứng từ hạch toán kế toán tiền lương tham khảo: Cách hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Bài trước: Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành

dịch vụ báo cáo tài chính