Mẫu phiếu chi theo thông tư 200 và cách viết


Mẫu phiếu chi theo thông tư 200 là mẫu 02-TT ban hành kèm thông tư 200/2014-TT-BTC dùng để xác định các khoản tiền thực tế xuất ra từ quỹ, từ đó thủ quỹ có trách nhiệm xuất quỹ và làm chứng từ để kế toán ghi vào sổ sách

Mẫu phiếu chi theo thông tư 200

mẫu phiếu chi theo thông tư 200

Quy định về mẫu phiếu chi 02-TT theo thông tư 200

Phiếu chi 02-TT được lập thành 3 liên và phải có đủ chữ ký của tất cả các bộ phận: Người lập phiếu, kế toán trưởng, giám đốc, thủ quỹ mới được xuất quỹ , sau khi nhận đủ số tiền người nhận tiền phải ghi số tiền đã nhận bằng chữ, ký và ghi rõ họ tên và phiếu chi

Các liên của mẫu phiếu chi theo thông tư 200 gồm:

Liên 1 lưu ở  nơi lập phiếu.

Liên 2 thủ quỹ dùng để ghi sổ quỹ và chuyển cho kế toán cùng với chứng từ gốc để vào sổ kế toán.

Liên 3 giao cho người nhận tiền.

Cách viết phiếu chi theo thông tư 200 trên Excel:

Quy trình viết mẫu phiếu chi theo thông tư 200 như sau:

- Góc trên bên trái của chứng từ ghi rõ tên đơn vị và địa chỉ đơn vị.

- Phiếu chi phải đóng thành quyển, trong mỗi Phiếu chi phải ghi số quyển và số của từng Phiếu chi. Số phiếu chi phải đánh liên tục trong 1 kỳ kế toán. Từng Phiếu chi phải ghi rõ ngày, tháng, năm lập phiếu, ngày, tháng, năm chi tiền.

- Ghi rõ họ, tên, địa chỉ người nhận tiền.          

- Dòng “Lý do chi" ghi rõ nội dung chi tiền.

- Dòng “Số tiền": Ghi bằng số hoặc bằng chữ số tiền xuất quỹ, ghi rõ đơn vị tính là đồng VN, hay USD ...

- Dòng tiếp theo ghi số lượng chứng từ gốc kèm theo Phiếu chi.

Sau đó từng bộ phận ký và ghi rõ họ tên

Nếu giao cho khách hàng thì phải đóng dấu công ty

Ví dụ về cách viết mẫu phiếu chi tiền thuế môn bài theo thông tư 200 trên thực tế

mẫu phiếu chi 02-TT theo thông tư 200

Đơn vị: Công Ty Abc                                          

Địa chỉ: 2E Khâm Thiên, Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội                                                 

Ngày 03 tháng 01 năm 2021

Quyển số:01

Số: PC001/01

Nợ:6428  = > Xem thêm:  Hạch toán Tài khoản 642 theo thông tư 200

Có: 1111  = > Xem thêm: Hạch toán tài khoản 111 theo thông tư 200

Họ và tên người nhận tiền: Nguyễn thị Hiền

Địa chỉ: Số 125 Phố Khâm Thiên, Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Lý do chi: Chi nộp thuế môn bài năm 2021

Số tiền:  2.000.000đ               (Viết bằng chữ): Hai triệu đồng chẵn                

Kèm theo: Biên lại nộp tiền vào ngân sách nhà nước                                       

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): Hai triệu đồng chẵn  

Sau đó các bộ phận phải ký và ghi rõ họ tên                              

Chú ý:

+ Nếu là chi ngoại tệ phải ghi rõ tỷ giá, đơn giá tại thời điểm xuất quỹ để tính ra tổng số tiền theo đơn vị đồng tiền ghi sổ.   

+ Liên phiếu chi gửi ra ngoài doanh nghiệp phải đóng dấu.

 

dịch vụ báo cáo tài chính