Mẫu phiếu nhập kho theo thông tư 200


Mẫu phiếu nhập kho theo thông tư 200 có tên là mẫu 01-VT được dùng để xác nhận số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá nhập kho làm căn cứ ghi Thẻ kho, thanh toán tiền hàng, xác định trách nhiệm với người có liên quan và ghi sổ kế toán.

1.  Mẫu phiếu nhập kho theo thông tư 200

mẫu phiếu nhập kho theo thông tư 200

 

2. Cách viết phiếu nhập kho mẫu 01-VT

Ví dụ về một mẫu phiếu nhập kho 01-VT trên thực tế

Đơn vị: Công ty TNHH MTP

Mẫu số 01 - VT

Bộ phận: Phòng vật tư

 

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

 

 

             Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

    PHIẾU NHẬP KH

Ngày 13 tháng 04 năm 2021

                                                      Số: 145                                       Nợ: TK1521 

                       Có: TK331

Họ tên người giao hàng:  Nguyễn Thu An

Theo Hoá đơn Số 0001895  ngày 13 tháng 04  năm  2021 của công ty TNHH Mỹ Hạnh

TT

Tên, nhãn hiệu, quy cách phẩm chất, vật tư (sản phẩm, hàng hoá)

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Theo chứng từ

Thực nhập

1

Gỗ CN Đp 9 ly 1220 x 2440 x 2,8mm

Tấm

50

50

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

Tổng số tiền (bằng chữ):          Ngày 13 tháng 04 năm 2021

Người lập phiếu

(Đã ký)

Người giao hàng

           (Đã ký)

Thủ kho

( Đã ký)

Kế toán trưởng                           (hoặc bộ phận có nhu

cầu nhập( Đã ký)

 

Quy định viết mẫu phiếu nhập kho theo thông tư 200

Góc trên bên trái của Phiếu nhập kho phải ghi rõ tên của đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận nhập kho. Phiếu nhập kho áp dụng trong các trường hợp nhập kho vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá mua ngoài, tự sản xuất, thuê ngoài gia công chế biến, nhận góp vốn, hoặc thừa phát hiện trong kiểm kê
Khi lập phiếu nhập kho phải ghi rõ số phiếu nhập và ngày, tháng, năm lập phiếu, họ tên người giao vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá, số hoá đơn hoặc lệnh nhập kho, tên kho, địa điểm kho nhập.
Cột A, B, C, D: Ghi số thứ tự, tên, nhãn hiệu, qui cách, phẩm chất, mã số và đơn vị tính của vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá.
Cột 1: Ghi số lượng theo chứng từ (hoá đơn hoặc lệnh nhập).
Cột 2: Thủ kho ghi số lượng thực nhập vào kho.
Cột 3, 4: Do kế toán ghi đơn giá (giá hạch toán hoặc giá hoá đơn,... tuỳ theo qui định của từng đơn vị) và tính ra số tiền của từng thứ vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá thực nhập.
Dòng cộng: Ghi tổng số tiền của các loại vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá nhập cùng một phiếu nhập kho.
Dòng số tiền viết bằng chữ: Ghi tổng số tiền trên Phiếu nhập kho bằng chữ.
Phiếu nhập kho do bộ phận mua hàng hoặc bộ phận sản xuất lập thành 2 liên (đối với vật tư, hàng hoá mua ngoài) hoặc 3 liên (đối với vật tư tự sản xuất) (đặt giấy than viết 1 lần), và người lập phiếu ký (ghi rõ họ tên), người giao hàng mang phiếu đến kho để nhập vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá.
Nhập kho xong thủ kho ghi ngày, tháng, năm nhập kho và cùng người giao hàng ký vào phiếu, thủ kho giữ liên 2 để ghi vào thẻ kho và sau đó chuyển cho phòng kế toán để ghi sổ kế toán và liên 1 lưu ở nơi lập phiếu, liên 3 (nếu có) người giao hàng giữ.

Tải Mẫu phiếu nhập kho theo thông tư 200 : Tại đây

 

dịch vụ báo cáo tài chính