Mẫu phiếu thu theo thông tư 200 và cách ghi


Mẫu phiếu thu theo thông tư 200mẫu 01-TT được ban hành kèm phụ lục III của thông tư 200/2014/TT-BTC dùng để xác định số tiền mặt, ngoại tệ,… thực tế nhập quỹ làm căn cứ để thủ quỹ thu tiền, ghi sổ quỹ, kế toán ghi sổ các khoản thu có liên quan, lưu ý mọi khoản tiền nhập quỹ đều phải có phiếu thu (tiền việt nam, hoặc tiền ngoại tệ)

Đối với tiền ngoại tệ thì trước khi nhập quỹ phải được kiểm tra và lập “Bảng kê ngoại tệ” đính kèm cùng với phiếu thu

1/ Mẫu phiếu thu theo thông tư 200

mẫu phiếu thu theo thông tư 200

2/ Cách ghi phiếu thu  01-TT theo thông tư 200

Mẫu phiếu thu theo thông tư 200 có mẫu 01-TT được quy định như sau:

Góc trên bên trái của Phiếu thu

Góc trên bên trái của Phiếu thu phải ghi rõ tên đơn vị và địa chỉ đơn vị.

 

Phiếu thu phải đóng thành quyển và ghi số từng quyển dùng trong 1 năm

Phiếu thu phải đóng thành quyển và ghi số từng quyển dùng trong 1 năm. Trong mỗi Phiếu thu phải ghi số quyển và số của từng Phiếu thu. Số phiếu thu phải đánh liên tục trong 1 kỳ kế toán. Từng Phiếu thu phải ghi rõ ngày, tháng, năm lập phiếu, ngày, tháng, năm thu tiền.

 

Thông tin người nộp tiền

Ghi rõ họ, tên, địa chỉ người nộp tiền.          

Lý do nộp

Dòng “Lý do nộp" ghi rõ nội dung nộp tiền như: Thu tiền bán hàng hoá, sản phẩm, thu tiền tạm ứng còn thừa,...

Số tiền

Dòng “Số tiền": Ghi bằng số và bằng chữ số tiền nộp quỹ, ghi rõ đơn vị tính là đồng VN, hay USD ...

Dòng tiếp theo

Dòng tiếp theo ghi số lượng chứng từ gốc kèm theo Phiếu thu.

Phiếu thu mẫu 01-TT theo thông tư 200 do kế toán lập thành 3 liên, ghi đầy đủ các nội dung trên phiếu và ký vào Phiếu thu, sau đó chuyển cho kế toán trưởng soát xét và giám đốc ký duyệt, chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục nhập quỹ. Sau khi đã nhận đủ số tiền, thủ quỹ ghi số tiền thực tế nhập quỹ (bằng chữ) vào Phiếu thu trước khi ký và ghi rõ họ tên.

Thủ quỹ giữ lại 1 liên để ghi sổ quỹ, 1 liên giao cho người nộp tiền, 1 liên lưu nơi lập phiếu. Cuối ngày toàn bộ Phiếu thu kèm theo chứng từ gốc chuyển cho kế toán để ghi sổ kế toán.

Chú ý:

+ Nếu là thu ngoại tệ phải ghi rõ tỷ giá tại thời điểm nhập quỹ để tính ra tổng số tiền theo đơn vị đồng để ghi sổ.

+ Liên phiếu thu gửi ra ngoài doanh nghiệp phải đóng dấu.  

Ví dụ về lập mẫu phiếu thu theo thông tư 200 thực tế

Đối với các bạn tự học kế toán thì các bạn có thể xem một mẫu phiếu thu dưới đây

Ví dụ anh Nguyễn Văn Anh góp vốn cho công ty Hoàng Luật

mẫu phiếu thu 01-TT theo thông tư 200

Tải mẫu phiếu thu theo thông tư 200 trên Excel: Tại đây

Bài trước: Mẫu phiếu chi theo thông tư 200

dịch vụ báo cáo tài chính