Mẫu phụ lục hợp đồng lao động mới nhất


Mẫu phụ lục hợp đồng lao động mới nhất 2023 được dùng để quy định chi tiết một số điều khoản hoặc để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động, các bạn có thể tham khảo thêm về các dạng mẫu phụ lục hợp đồng lao động dưới đây
mẫu phụ lục hợp đồng lao động

Mẫu phụ lục hợp đồng lao động mới nhất 2023

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

(Số: ……………./PLHĐLĐ)

 

Hôm nay, ngày …………. tháng …………. năm …………….., Tại………………………………………….

Chúng tôi gồm có:

BÊN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG (BÊN A):

Địa chỉ:………………………………………………………….………………………………………………….

Điện thoại:…………………………………………………………………………………………………………

Fax:…………………………………………………………………………………………………………………

Mã số thuế:………………………………………………………………………………………………………..

Tài khoản số:……………………………………………………………………………………………………...

Do ông (bà):……………………………….Sinh năm:……………………….………………………………….

Chức vụ:………………………. làm đại diện.

 

BÊN NGƯỜI LAO ĐỘNG (BÊN B):

Ông/Bà:……………………….. Quốc tịch:……………………………….…………………………………….

Sinh ngày......... tháng ....... năm ……… tại……………………………………………………………………

Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………………………..

Số CMND: ……………….. cấp ngày...../...../...... tại

Số sổ lao động (nếu có): cấp ngày......./....../......... tại

 

Căn cứ Hợp đồng lao động số .................................... ký ngày ..../..../.... và nhu cầu sử dụng lao động, hai bên cùng nhau thỏa thuận thay đổi một số nội dung của hợp đồng mà hai bên đã ký kết như sau:

 

1. Nội dung thay đổi (ghi rõ nội dung gì, thay đổi như thế nào.....):

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

2. Thời gian thực hiện (ghi rõ nội dung ở mục 1 nêu trên có hiệu lực trong bao nhiêu lâu):

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Phụ lục này là bộ phận của hợp đồng lao động số …………………………... , được làm thành hai bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản và là cơ sở để giải quyết khi có tranh chấp lao động.

                  Người lao động                                                             Người sử dụng lao động

                         (Ký tên)                                                                           (Ký tên, đóng dấu)

                   Ghi rõ Họ và Tên                                                                      Ghi rõ Họ và tên

 

 Cách viết mẫu phụ lục hợp đồng lao động

Thực hiện theo điều 22 của Bộ luật lao động số: 45/2019/QH14 như sau:
1. Phụ lục hợp đồng lao động là bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động.
2. Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết, sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động nhưng không được sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động.
Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều, khoản của hợp đồng lao động mà dẫn đến cách hiểu khác với hợp đồng lao động thì thực hiện theo nội dung của hợp đồng lao động.
Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động thì phải ghi rõ nội dung điều, khoản sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực.
Bạn có thể tham khảo thêm: Mẫu hợp đồng lao động mới nhất

Để lập được mẫu phụ lục hợp đồng lao động thì cần lưu ý

- Điều 1. Nội dung thay đổi: cần ghi rõ nội dung thay đổi là gì, thay đổi như thế nào.....
- Điều 2. Thời gian thực hiện: cần ghi rõ nội dung ở mục 1 nêu trên có hiệu lực bắt đầu từ khi nào, trong bao lâu.
PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
(Số 09/PLHĐLĐ-KTTU)
- Căn cứ vào Bộ Luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2019.
- Căn cứ Hợp đồng lao động số 15/HĐLĐ-KTMV ký ngày 01/07/2022
- Căn cứ vào nhu cầu sử dụng lao động của công ty Kế Toán Minh Việt
- Căn cứ vào
 Điều 6 Quy chế lương thưởng số 03/QCLT-KTMV  quy định về chế độ xét nâng lương của công ty TNHH Kế Toán Minh Việt

Hôm nay, ngày 02  tháng 01 năm 2023, Tại trụ sở chính của Công ty TNHH Kế Toán Minh Việt chúng tôi gồm có:

BÊN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG (BÊN A): Công Ty TNHH Kế Toán Minh Việt
Địa chỉ: Nhập địa chỉ chính xác của công ty trên giấy phép đăng ký kinh doanh
Mã số thuế: Nhập mã số thuế
Đại diện bởi:
Bà: Lê Thị Minh
Sinh năm: 07/02/1982
Số CMTND: 164457758 Cấp ngày 25/04/2011 Tại CA Ninh Bình
Địa chỉ nơi cư trú: 198 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội
Chức vụ: Giám đốc  
BÊN NGƯỜI LAO ĐỘNG (BÊN B):
Bà: Phí Thị Xuân                      Quốc tịch: Việt Nam
Sinh ngày 10 tháng 03 năm 1988
Số CMND: 168111555 cấp ngày 25/06/2011 tại CA Bắc Ninh
Nơi đăng ký hộ khẩu  thường trú: 90 Lê Thái Tổ, Võ Cường TP Bắc Ninh
Chỗ ở hiện nay: Số 95 Nguyễn Tuân, Quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội.
 
Hai bên cùng nhau thỏa thuận thay đổi một số nội dung của hợp đồng mà hai bên đã ký kết như sau:
 
Điều 1. Nội dung thay đổi:
Điều chỉnh, bổ sung Khoản 1 Điều 4 của hợp đồng lao động số 15/HĐLĐ-KTMV như sau:
- Điều chỉnh tăng mức lương chính: Tăng 500.000/tháng => Mức lương chính mới là: 5.800.000/tháng
- Bổ sung thêm khoản phụ cấp đi lại: 300.000/tháng
Điều 2. Thời gian thực hiện:
Những điều khoản thay đổi được ghi tại Điều 1 của Phụ lục hợp đồng này áp dụng từ kỳ tính lương tháng 1 năm 2023
 
Phụ lục này là bộ phận của hợp đồng lao động số 15/HĐLĐ-KTMV ký ngày 01/07/2022, được làm thành hai bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản và là cơ sở để giải quyết khi có tranh chấp lao động.
 
 
                  Người lao động                                                             Người sử dụng lao động
                         (Ký tên)                                                                           (Ký tên, đóng dấu)
                   Ghi rõ Họ và Tên                                                                      Ghi rõ Họ và tên
 

Trên là bài viết mẫu phụ lục hợp đồng lao động năm 2023 cập nhật mẫu mới cho các bạn tham khảo, nếu bạn chưa biết gì về kế toán thì có thể tìm hiểu về khóa học kế toán tổng hợp thực hành của Công ty dịch vụ kế toán thuế Minh Việt
dịch vụ báo cáo tài chính