Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc mới nhất năm 2023


Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc được dùng để ra minh chứng cho việc bổ nhiệm thông qua hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao

1/ Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc năm 2023 mới nhất

mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc năm 2023

2/ Hướng dẫn viết mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc năm 2023

Nhập thông tin trên mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc năm 2021 như sau

Tên Doanh nghiệp

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  ../20…/QĐ….

.

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm Giám đốc Công ty

----------

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của ........; - Nhập tên doanh nghiệp

- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị ........;- Nhập tên doanh nghiệp

- Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

- Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Nay bổ nhiệm:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): Ghi họ tên bằng chữ Hoa

Giới tính: Nam/Nữ

Sinh ngày:Nhập ngày sinh vào

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

     

Số giấy chứng thực cá nhân: ........

Ngày cấp: ........

Nơi cấp: ........

Ngày hết hạn: ........

Chỗ ở thường trú: ........, ........, ........, ........, ........

Chỗ ở hiện tại: ........, ........, ........, ........, ........

Điện thoại (nếu có): ........

 

Email (nếu có): ........

Giữ chức vụ: Giám đốc

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ:

Giám đốc điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.

1. Giám đốc Công ty có các quyền sau:

- Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của công ty mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị;

- Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị;

- Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;

- Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty;

- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

- Quyết định tiền lương và quyền lợi khác đối với người lao động trong công ty kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc;

- Tuyển dụng lao động;

- Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

- Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết của Hội đồng quản trị.

2. Giám đốc có các nghĩa vụ sau đây:

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, mẫn cán vì lợi ích hợp pháp của Công ty.

- Không được lạm dụng địa vị và quyền hạn, sử dụng tài sản của Công ty để thu lợi riêng cho bản thân, cho người khác, không được tiết lộ bí mật của Công ty, trừ trường hợp được Hội đồng quản trị chấp thuận;

- Khi Công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả thì phải thông báo tình hình tài chính của Công ty cho tất cả thành viên Hội đồng quản trị của Công ty và chủ nợ biết;

- Phải chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với chủ nợ do không thực hiện các nghĩa vụ quy định tại điểm này; kiến nghị biện pháp khắc phục khó khăn về tài chính của Công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ông/Bà ........ và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận

- Như Điều 3

- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Tải mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc năm 2023 này: Tại đây

Sau khi làm thủ tục thành lập công ty cổ phần xong, doanh nghiệp cần làm thủ tục ban đầu và họp hội đồng quản trị để bầu và làm quyết định bổ nhiệm giám đốc thường thì các đơn vị tiếp nhận dịch vụ kế toán thuế hoặc các đơn vị làm dịch vụ thành lập công ty sẽ hỗ trợ quý doanh nghiệp

Giám đốc có nên đi học kế toán không ? Hãy xem câu trả lời tại: Học kế toán online

dịch vụ báo cáo tài chính