Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng năm 2023


Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng năm 2023 được dùng để bổ nhiệm vị trí kế toán trưởng cho doanh nghiệp, thường thì mẫu này sẽ được dùng khi doanh nghiệp làm hồ sơ thuế ban đầu

mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

Sau khi làm thủ tục thành lập công ty xong thì doanh nghiệp tiến hành làm tài khoản ngân hàng, để làm tài khoản ngân hàng, doanh nghiệp cần bổ nhiệm kế toán trưởng, do vậy sẽ phải lập mẫu bổ nhiệm kế toán trưởng rồi yêu cầu kế toán trưởng và giám đốc ký thông tin trên hồ sơ khai đăng ký tài khoản với ngân hàng đem ra ngân hàng để làm thủ tục

Cách viết mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng năm 2023:

Để viết mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng bạn cần lấy thông tin công ty, thông tin của người được bổ nhiệm kế toán trưởng, dưới đây là một mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng năm 2023 mà chúng tôi minh họa, các bạn có thể tham khảo và làm theo hướng dẫn dưới đây

Công ty TNHH ABC

 

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 01/2021/QĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm kế toán trưởng

----------

 

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

 

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Công ty TNHH ABC ;

- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Thành viên Công ty Công ty TNHH ABC ;

- Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

- Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Nay bổ nhiệm:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): Lê thị Thảo

Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 14/07/1988

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

       

Số giấy chứng thực cá nhân: 037090001121

Ngày cấp: 15/09/2016

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Ngày hết hạn: ........

Chỗ ở thường trú: 15, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: 3, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (nếu có): 0915554523

 

Email (nếu có): Thaole88@gmail.com

Giữ chức vụ: kế toán trưởng của Công ty TNHH ABC kể từ ngày ký quyết định.

Điều 2: Ông / Bà Lê thị Thảo có các nghĩa vụ sau:

- Giúp giám đốc tổ chức công tác kế toán, thống kê, hạch toán kinh doanh cho doanh nghiệp;

- Tuân thủ pháp luật, đồng thời tuân thủ quy chế quản lý tài chính;

- Phải tổ chức, đôn đốc, kiểm tra các nhân viên kế toán của mình, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ kế toán;

Và các quyền:

- Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán phát sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;

- Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp phối hợp thực hiện các công việc có liên quan;

- Ký duyệt các chứng từ, báo cáo kinh tế và phải đảm bảo tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này.

- Ông / Bà Lê thị Thảo được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các phòng, ban Công ty và ông/bà Lê thị Thảo chịu trách nhiệm thi hành Quyết đinh này.

 

Nơi nhận

- Như Điều 3

- Lưu VP

 

 

 

 

Bạn cần tải mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng: Tại đây

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Nếu bạn muốn bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao trình độ kinh nghiệm cho kế toán trưởng của công ty bạn có thể tham khảo thêm khóa: Học kế toán thực hành online 1 kèm 1 của chúng tôi, có thể dạy trên cả chứng từ gốc của doanh nghiệp bạn

dịch vụ báo cáo tài chính