Mẫu quyết định thành lập hội đồng thanh lý TSCĐ năm 2023


Mẫu quyết định thành lập hội đồng thanh lý TSCĐ dùng cho các công ty làm thủ tục thanh lý tài sản cố định 

Để lập được mẫu quyết định thành lập hội đồng thanh lý TSCĐ thì cần có các thành viên trong hội đồng gồm giám đốc, kế toán trưởng, trường các bộ phận quản lý

1/ Mẫu quyết định thành lập hội đồng thanh lý TSCĐ năm 2023

mẫu quyết định thành lập hội đồng thanh lý TSCĐ

2/ Cách viết mẫu quyết định thành lập hội đồng thanh lý TSCĐ

CÔNG TY …………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

Số: 24/QĐ-CTY

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản Ô tô Phòng Hành chính

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH HOÀNG LUẬT

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/ 2003;

Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH Hoàng Luật;

Căn cứ Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định;

Xét đề nghị của Phòng Hành chính tại tờ trình số 15/TTr-PHC ngày 14/01/2021 về việc Thành lập Hội đồng thanh lý tài sản cố định;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập hội đồng thanh lý tài sản Ô tô Phòng hành chính Công ty TNHH Hoàng Luật gồm các Ông (Bà) có tên sau:

  1. Chủ tịch hội đồng:
  1. Ông Lê Văn Hà, Giám Đốc Công ty.
  1. Thành viên:
  1. Bà Vũ Thị Như , Kế toán trưởng.
  2. Ông Lê Thu Thảo, Chuyên viên phòng Tài chính-KH.
  3. Bà Phạm thu Giang, Trưởng phòng hành chính.

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ đánh giá cụ thể số lượng, chất lượng tài sản để thanh lý, bán đấu giá công khai theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4.Trưởng phòng Kế toán, Trưởng phòng Hành chính, Các cơ quan và Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:  

- Như điều 3                                                                                       GIÁM ĐỐC

- Lưu VP

 

Trên là mẫu quyết định thành lập hội đồng thanh lý TSCĐ năm 2023, các bạn tải về: Tại đây

Xem thêm các mẫu khác liên quan:

Mẫu hợp đồng thanh lý tài sản cố định

⇒ Mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định 

⇒ Mẫu quyết định thanh lý tài sản cố định

dịch vụ báo cáo tài chính