Mẫu số 01/XSBHĐC tờ khai thuế TNCN theo thông tư 80


Mẫu số 01/XSBHĐC tờ khai thuế TNCN theo thông tư 80 áp dụng đối với doanh nghiệp xổ số, bảo hiểm, bán hàng đa cấp trả tiền hoa hồng cho cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý bán đúng giá; doanh nghiệp bảo hiểm trả phí tích lũy bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác được ban hành tại phụ lục II mục thuế TNCN của thông tư 80/2021/TT-BTC

Mẫu số 01/XSBHĐC tờ khai thuế TNCN theo thông tư 80

Mẫu số 01/XSBHĐC tờ khai thuế TNCN theo thông tư 80
Cách lập mẫu số 01/XSBHĐC tờ khai thuế TNCN theo thông tư 80

STT

Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu

Số phát sinh trong kỳ

Số luỹ kế

I

Doanh thu từ hoạt động đại lý xổ số

1

Tổng doanh thu trả trong kỳ

[13]

 

 

2

Tổng doanh thu thuộc diện khấu trừ thuế

[14]

 

 

3

Tổng số thuế TNCN phát sinh

[15]

 

 

4

Tổng số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đã khấu trừ

[16]

 

 

II

Doanh thu từ hoạt động đại lý bảo hiểm

1

Tổng doanh thu trả trong kỳ

[17]

 

 

2

Tổng doanh thu thuộc diện khấu trừ thuế

[18]

 

 

3

Tổng số thuế TNCN phát sinh

[19]

 

 

4

Tổng số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đã khấu trừ

[20]

 

 

III

Thu nhập từ tiền phí tích lũy bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác

1

Tổng thu nhập trả thuộc diện khấu trừ

[21]

 

 

2

Tổng số thuế TNCN phát sinh

[22]

 

 

3

Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ

[23]

 

 

IV

Doanh thu từ hoạt động bán hàng đa cấp

1

Tổng doanh thu trả trong kỳ

[24]

 

 

2

Tổng doanh thu thuộc diện khấu trừ thuế

[25]

 

 

3

Tổng số thuế TNCN phát sinh

[26]

 

 

4

Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ

[27]

 

 

V

Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ

[28]=[16]+[20]+[23]+[27]

[28]

 

 

Ghi chú:

- Tờ khai mẫu số 01/XSBHĐC tờ khai thuế TNCN theo thông tư 80 áp dụng đối với doanh nghiệp bảo hiểm trả phí tích lũy bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác theo quy định tại Thông tư này. Đối với doanh nghiệp xổ số, bảo hiểm, bán hàng đa cấp trả tiền hoa hồng cho cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý bán đúng giá theo quy định tại Thông tư hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Trên là mẫu số 01/XSBHĐC tờ khai thuế TNCN theo thông tư 80 dành cho các bạn mới bắt đầu làm kế toán, mới học kế toán thực hành về thuế thu nhập cá nhân, nếu bạn chưa biết cách tính thuế TNCN doanh nghiệp xổ số, bảo hiểm, bán hàng đa cấp có thể tham khảo thêm: Cách tính thuế thu nhập cá nhân

Xem thêm mẫu khác liên quan tới thuế TNCN tại: Mẫu 02/KK-TNCN tờ khai thuế TNCN theo thông tư 80

dịch vụ báo cáo tài chính