Mẫu số 04/SS-HĐĐT thông báo hóa đơn điện tử có sai sót


Mẫu số 04/SS-HĐĐT thông báo hóa đơn điện tử có sai sót mới nhất năm 2022 tại Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP

Mẫu số 04/SS-HĐĐT thông báo hóa đơn điện tử có sai sót 2022

Mẫu số 04/SS-HĐĐT thông báo hóa đơn điện tử có sai sót

Cách lập mẫu số 04/SS-HĐĐT thông báo hóa đơn điện tử có sai sót

Khi lập mẫu số 04/SS-HĐĐT thông báo hóa đơn điện tử có sai sót Người lập cần ghi các thông tin như sau:

Mẫu số: 04/SS-HĐĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------o0o--------

 

THÔNG BÁO HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ SAI SÓT

 

Kính gửi: (Cơ quan thuế) Ghi rõ chi cục thuế quản lý

Tên người nộp thuế:Nhập tên công ty

Mã số thuế:.Nhập mã số thuế

Người nộp thuế thông báo về việc hóa đơn điện tử có sai sót như sau:

STT

CQT cấp

Ký hiệu mẫu hóa đơn và ký hiệu hóa đơn

Số hóa đơn điện tử

Ngày lập hóa đơn

Loại áp dụng hóa đơn điện tử

Hủy/ Điều chỉnh/ Thay thế/ Giải trình

Lý do

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: (2): Mã CQT cấp đối với hóa đơn có mã của CQT, hóa đơn không có mã của CQT để trống,

 

 

 

...., ngày...tháng…năm…

NGƯỜI NỘP THUẾ

(Chữ ký số người nộp thuế)

Tải mẫu số 04/SS-HĐĐT thông báo hóa đơn điện tử có sai sót : Tại đây

 

dịch vụ báo cáo tài chính