Mẫu sổ cái theo thông tư 200 và cách ghi mẫu S03b-DN


Mẫu sổ cái theo thông tư 200 là mẫu sổ S03b-DN theo hình thức ghi sổ nhật ký chung và hướng dẫn cách ghi sổ cái trên Excel

Mẫu sổ cái theo thông tư 200 theo hình thức ghi sổ nhật ký chung được ban hành trong phụ lục III đi kèm của thông tư 200/2014/TT-BTC có tên ký hiệu mẫu số là S03b-DN được gọi là sổ kế toán tổng hợp được dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong niên độ kế toán được ban hành theo chế độ kế toán của thông tư 200. Mỗi một tài khoản được mở một số trang liên tiếp trên sổ cái đủ để ghi chép trong niên độ kế toán

I/ Mẫu sổ cái theo thông tư 200

mẫu sổ cái theo thông tư 200

II/ Cách ghi mẫu sổ cái theo thông tư 200 theo mẫu S03b-DN

Mẫu sổ cái theo thông tư 200 được quy định như sau:

Ngày, tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải Nhật ký chung Số hiệu TK đối ứng Số tiền
Số hiệu Ngày tháng Trang sổ STT dòng Nợ
A B C D E G H 1 2
Ghi ngày, tháng ghi sổ.  Ghi số hiệu lập của chứng từ kế toán được dùng làm căn cứ ghi sổ.  Ghi ngày tháng lập của chứng từ kế toán được dùng làm căn cứ ghi sổ - Số dư đầu năm. Ghi số trang của sổ Nhật ký chung đã ghi nghiệp vụ này.  Ghi số dòng của sổ Nhật ký chung đã ghi nghiệp vụ này.  Ghi số hiệu của các tài khoản đối ứng liên quan đến nghiệp vụ phát sinh với tài khoản trang Sổ Cái này (Tài khoản ghi Nợ trước, tài khoản ghi Có sau). Ghi số tiền phát sinh bên Nợ của Tài khoản theo từng nghiệp vụ kinh tế.  Ghi số tiền phát sinh bên Có của Tài khoản theo từng nghiệp vụ kinh tế.
- Số phát sinh trong tháng
Ghi tóm tắt nội dung nghiệp vụ phát sinh.
- Cộng Số phát sinh tháng
- Số dư cuối tháng
- Cộng lũy kế từ đầu quý
- Sổ này có .... trang, đánh số từ trang số 01 đến trang ...          
- Ngày mở sổ:...              

Đầu tháng, ghi số dư đầu kỳ của tài khoản vào dòng đầu tiên, cột số dư (Nợ hoặc Có). Cuối tháng, cộng số phát sinh Nợ, số phát sinh Có, tính ra số dư và cộng luỹ kế số phát sinh từ đầu quý của từng tài khoản để làm căn cứ lập Bảng Cân đối số phát sinh và báo cáo tài chính.

Dưới đây là một mẫu số cái theo thông tư 200 trên excel để các bạn dễ hình dung:

mẫu sổ cái theo thông tư 200

Trên là mẫu sổ cái theo thông tư 200 mẫu S03b-DN và hướng dẫn cách ghi, nếu bạn chưa biết gì về kế toán mà bận không có thời gian để tham gia khóa học thì có thể lựa chọn học kế toán thực hành online 1 kèm 1 của chúng tôi, đội ngũ kế toán trưởng trên 15 năm kinh nghiệm trực tiếp đào tạo

Bài viết trước: Mẫu sổ nhật ký chung theo thông tư 200

dịch vụ báo cáo tài chính