Mẫu sổ chi phí sản xuất kinh doanh theo thông tư 200


Mẫu sổ chi phí sản xuất kinh doanh theo thông tư 200 có tên là S36-DN ban hành tại phụ lục III thông tư 200/2014/TT-BTC được sử dụng dùng trong việc tập hợp chi phí cho từng đối tượng khi thực hiện tính giá thành sản phẩm

Mẫu sổ chi phí sản xuất kinh doanh S36-DN theo thông tư 200

Mẫu sổ chi phí sản xuất kinh doanh theo thông tư 200 dùng để theo dõi chi phí NVLTT theo từng phân xưởng, từng bộ phận sản xuất, từng sản phẩm làm ra, kế toán sử dụng sổ chi tiết tài khoản 621 mở cho từng đối tượng tập hợp chi phí sản xuất đã được lựa chọn trong doanh nghiệp như phân xưởng sản xuất, theo sản phẩm làm ra, theo giai đoạn công nghệ, theo đơn đặt hàng…

Mẫu sổ chi phí sản xuất kinh doanh theo thông tư 200

Cách lập mẫu sổ chi phí sản xuất kinh doanh S36-DN theo thông tư 200

1. Mục đích sử dụng mẫu sổ chi phí sản xuất kinh doanh S36-DN

Mẫu sổ chi phí sản xuất kinh doanh theo thông tư 200 là mẫu S36-DN được mở theo từng đối tượng tập hợp chi phí (Theo phân xưởng, bộ phận sản xuất, theo sản phẩm, nhóm sản phẩm,... dịch vụ hoặc theo từng nội dung chi phí).

2. Căn cứ và phương pháp ghi mẫu sổ chi phí sản xuất kinh doanh theo thông tư 200

Căn cứ vào sổ chi tiết chi phí SXKD kỳ trước - phần “Số dư cuối kỳ”, để ghi vào dòng “Số dư đầu kỳ” ở các cột phù hợp (Cột 1 đến Cột 8).

- Phần “Số phát sinh trong kỳ”: Căn cứ vào chứng từ kế toán (chứng từ gốc, bảng phân bổ) để ghi vào sổ chi tiết chi phí SXKD như sau:

- Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ;

- Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, tháng của chứng từ dùng để ghi sổ;

- Cột D: Ghi diễn giải nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh;

- Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng;

- Cột 1: Ghi tổng số tiền của nghiệp vụ kinh tế phát sinh;

- Từ Cột 2 đến Cột 8: Căn cứ vào nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh để ghi vào các cột phù hợp tương ứng với nội dung chi phí đáp ứng yêu cầu quản lý của từng tài khoản của doanh nghiệp.

- Phần (dòng) “Số dư cuối kỳ” trong mẫu sổ chi phí sản xuất kinh doanh theo thông tư 200 S36-DN được xác định như sau:

Số dư

cuối kỳ

=

Số dư

đầu kỳ

+

Phát sinh

Nợ

-

Phát sinh

 

Trên là mẫu sổ chi phí sản xuất kinh doanh theo thông tư 200, nếu bạn chưa nắm được cách tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh có thể tham khảo thêm: Kế toán chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

Nếu bạn chưa có kinh nghiệm về sản xuất có thể tìm hiểu một khóa học kế toán sản xuất thực hành thực tế do đội ngũ gia sư kế toán trưởng trực tiếp đào tạo cầm tay chỉ việc

dịch vụ báo cáo tài chính