Mẫu sổ chi tiết quỹ tiền mặt S07a-DN theo thông tư 200


Mẫu sổ chi tiết quỹ tiền mặt S07a-DN theo thông tư 200 khác với sổ quỹ tiền mặt, để lập được sổ quỹ tiền mặt thì chúng ta lập sổ chi tiết quỹ tiền mặt rồi tổng hợp số liệu lên sổ quỹ tiền mặt

Mẫu sổ chi tiết quỹ tiền mặt S07a-DN theo thông tư 200

Đơn vị: ..................

                     Mẫu số S07a-DN

Địa chỉ: ..............       

                     (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

                      Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

 

 

SỔ KẾ TOÁN CHI TIẾT QUỸ TIỀN MẶT

Tài khoản:...

Loại quỹ: ...

Năm ...

 

Đơn vị tính...

Ngày,

Ngày,

Số hiệu chứng từ

 

TK

Số

 

 

tháng

tháng

 

 

Diễn giải

đối

 phát sinh

Số tồn

Ghi

ghi sổ

chứng từ

Thu

Chi

 

ứng

Nợ

 

chú

A

B

C

D

E

F

1

2

3

G

 

 

 

 

- Số tồn đầu kỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số phát sinh trong kỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cộng số phát sinh trong kỳ

x

 

 

x

x

 

 

 

 

- Số tồn cuối kỳ

x

x

x

 

x

 

  

   - Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

   - Ngày mở sổ: ...

 

           

 

 

Ngày..... tháng.... năm .......

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

 

 

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Trên thực tế thì mẫu Mẫu sổ chi tiết quỹ tiền mặt S07a-DN theo thông tư 200

mẫu sổ chi tiết quỹ tiền mặt theo thông tư 200

Trên là mẫu sổ chi tiết quỹ tiền mặt S07a-DN theo thông tư 200 các bạn có thể tải: Tại đây

dịch vụ báo cáo tài chính