Mẫu sổ nhật ký thu tiền S03a1-DN theo thông tư 200


Mẫu sổ nhật ký thu tiền S03a1-DN theo thông tư 200 là sổ Nhật ký đặc biệt dùng để ghi chép các nghiệp vụ thu tiền của doanh nghiệp. Mẫu sổ này được mở riêng cho thu tiền mặt, thu qua ngân hàng, cho từng loại tiền (đồng Việt Nam, ngoại tệ) hoặc cho từng nơi thu tiền (Ngân hàng A, Ngân hàng B...).

1/ Mẫu sổ nhật ký thu tiền S03a1-DN theo thông tư 200

mẫu sổ nhật ký thu tiền theo thông tư 200

2/ Cách ghi mẫu sổ nhật ký thu tiền theo thông tư 200

Căn cứ vào phụ lục IIi của thông tư 200/2014/TT-BTC quy định về ghi sổ nhật ký thu tiền như sau

- Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.

- Cột B,C: Ghi số hiệu và ngày, tháng lập của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ.

- Cột D: Ghi tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh của chứng từ kế toán.

- Cột 1: Ghi số tiền thu được vào bên Nợ của tài khoản tiền được theo dõi trên sổ này như: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.. .

- Cột 2, 3, 4, 5, 6: Ghi số tiền phát sinh bên Có của các tài khoản đối ứng.

Cuối trang sổ, cộng số phát sinh luỹ kế để chuyển sang trang sau.

Đầu trang sổ, ghi số cộng trang trước chuyển sang.

Tải mẫu sổ nhật ký thu tiền S03a1-DN theo thông tư 200:  Tại đây

Xem thêm:

Mẫu sổ nhật ký chung theo thông tư 200

⇒ Mẫu sổ cái theo thông tư 200

dịch vụ báo cáo tài chính