Mẫu sổ quỹ tiền mặt theo thông tư 200


Mẫu sổ quỹ tiền mặt theo thông tư 200 dùng cho thủ quỹ (hoặc dùng cho kế toán tiền mặt để phản ánh tình hình thu, chi tồn quỹ tiền mặt bằng tiền Việt Nam của đơn vị.

1. Mẫu sổ quỹ tiền mặt theo thông tư 200

Mẫu sổ quỹ tiền mặt theo thông tư 200 có tên là S07-DN được quy định tại phụ lục IV của danh mục mẫu sổ sách kế toán ban hành kèm thông tư 200/2014/TT-BTC

mẫu sổ quỹ tiền mặt theo thông tư 200

2. Cách viết sổ quỹ tiền mặt S07-DN

Sổ này mở cho thủ quỹ: Mỗi quỹ dùng một sổ hay một số trang sổ. Sổ này cũng dùng cho kế toán chi tiết quỹ tiền mặt và tên sổ sửa lại là “Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt”. Tương ứng với 1 sổ của thủ quỹ thì có 1 sổ của kế toán cùng ghi song song.

- Căn cứ để ghi sổ quỹ tiền mặt là các Phiếu thu, Phiếu chi đã được thực hiện nhập, xuất quỹ.

- Cột A: Ghi ngày tháng ghi sổ.

- Cột B: Ghi ngày tháng của Phiếu thu, Phiếu chi.

- Cột C, D: Ghi số hiệu của Phiếu thu, số hiệu Phiếu chi liên tục từ nhỏ đến lớn.

- Cột E: Ghi nội dung nghiệp vụ kinh tế của Phiếu thu, Phiếu chi.

- Cột 1: Số tiền nhập quỹ.

- Cột 2: Số tiền xuất quỹ.

- Cột 3: Số dư tồn quỹ cuối ngày. Số tồn quỹ cuối ngày phải khớp đúng với số tiền mặt trong két.

Định kỳ kế toán kiểm tra, đối chiếu giữa “Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt” với “Sổ quỹ tiền mặt”, ký xác nhận vào cột G. 

* Chú ý: Để theo dõi quỹ tiền mặt, kế toán quỹ tiền mặt phải mở “Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt” (Mẫu số S07a-DN). Sổ này có thêm cột F “Tài khoản đối ứng” để phản ánh số hiệu Tài khoản đối ứng với từng nghiệp vụ ghi Nợ, từng nghiệp vụ ghi Có của Tài khoản 111 “Tiền mặt”.

3. Ví dụ cách lập sổ quỹ tiền mặt theo thông tư 200 thực tế

mẫu sổ quỹ tiền mặt theo thông tư 200

Ngày tháng ghi sổ: 04/01/2021

Ngày tháng chứng từ: 04/01/2021

Số hiệu chứng từ -Chi: PC 01001

Diễn giải: Gửi tiền mặt vào ngân hàng

Số tiền - Chi: 52.000.000

Tồn: Thu-chi = 10.190.000

Tương tự các nghiệp vụ khác các bạn cũng ghi sổ quỹ tiền mặt như trên

Trên là bài viết mẫu sổ quỹ tiền mặt theo thông tư 200, các bạn có thể tải mẫu số S07-DN: Tại đây

Tự tin làm chủ hoàn toàn công việc thủ quỹ, quản lý kế toán tiền mặt cho doanh nghiệp thông qua khóa học kế toán thực hành thực tế của chúng tôi

Là đơn vị chuyên cung cấp các gói dịch vụ:

Dịch vụ thành lập công ty tại hà nội

⇒ Dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm

dịch vụ báo cáo tài chính