Mẫu sổ tài sản cố định theo thông tư 200


Mẫu sổ tài sản cố định theo thông tư 200 tên là mẫu S21-DN được mở cho cả năm và được mở theo cách thức phân loại tài sản theo đặc trưng kỹ thuật hoặc theo đối tượng ghi tài sản cố định và để theo dõi một loại TSCĐ như nhà cửa, máy móc, thiết bị,…Căn cứ để ghi sổ là các chứng từ tăng giảm, khấu hao TSCĐ. Mẫu sổ và cách ghi được minh họa theo bảng dưới đây

1/ Mẫu sổ tài sản cố định theo thông tư 200

mẫu sổ tài sản cố định theo thông tư 200

2/ Cách ghi minh họa mẫu sổ tài sản cố định S21-DN theo thông tư 200

Mỗi một sổ hoặc một số trang sổ được mở theo dõi cho một loại TSCĐ (nhà cửa, máy móc thiết bị...). Căn cứ vào chứng từ tăng, giảm TSCĐ để ghi vào sổ TSCĐ:

Xem thêm: 

Hạch toán tăng tài sản cố định

⇒ Hạch toán giảm tài sản cố định

mẫu sổ tài sản cố định theo thông tư 200

Mẫu sổ tài sản cố định theo thông tư 200 được quy định viết như sau

- Cột A: Ghi số thứ tự

- Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, tháng của chứng từ dùng để ghi sổ

- Cột D: Ghi tên, đặc điểm, ký hiệu của TSCĐ

- Cột E: Ghi tên nước sản xuất TSCĐ

- Cột G: Ghi tháng, năm đưa TSCĐ vào sử dụng

- Cột H: Ghi số hiệu TSCĐ

- Cột 1: Ghi nguyên giá TSCĐ

- Cột 2: Ghi tỷ lệ khấu hao một năm

- Cột 3: Ghi số tiền khấu hao một năm

- Cột 4: Ghi số khấu hao TSCĐ tính đến thời điểm ghi giảm TSCĐ

- Cột I, K: Ghi số hiệu, ngày, tháng, năm của chứng từ ghi giảm TSCĐ

- Cột L: Ghi lý do giảm TSCĐ (nhượng bán, thanh lý...).

Trên là mẫu sổ tài sản cố định theo thông tư 200, nếu bạn muốn tải mẫu sổ tài sản cố định: Tại đây

Nếu bạn chưa biết cách lập mẫu sổ tài sản cố định S21-DN thì bạn có thể tham khảo khóa học kế toán thực hành online 1 kèm 1 là cách nhanh nhất để bạn tiếp cận với nghề kế toán, dạy lên sổ sách và lập báo cáo tài chính theo thông tư 200

Bài trước:  Mẫu thẻ tài sản cố định theo thông tư 200

dịch vụ báo cáo tài chính