Mẫu sổ theo dõi tài sản cố định và công cụ dụng cụ tại nơi sử dụng


Mẫu sổ theo dõi tài sản cố định và công cụ dụng cụ tại nơi sử dụng theo thông tư 200 mẫu S22-DN dùng để ghi chép tình hình tăng, giảm tài sản cố định và công cụ, dụng cụ tại từng nơi sử dụng nhằm quản lý tài sản và dụng cụ đã được cấp cho các phòng, ban làm căn cứ để đối chiếu khi tiến hành kiểm kê định kỳ.

1/ Mẫu sổ theo dõi tài sản cố định và công cụ dụng cụ tại nơi sử dụng theo thông tư 200

Mẫu sổ theo dõi tài sản cố định và công cụ dụng cụ tại nơi sử dụng

2/ Cách viết mẫu sổ theo dõi tài sản cố định và công cụ dụng cụ tại nơi sử dụng

Mỗi đơn vị hoặc bộ phận (phân xưởng, phòng ban...) thuộc doanh nghiệp phải mở một sổ để theo dõi tài sản. Căn cứ vào chứng từ gốc về tăng tài sản cố định, giảm tài sản cố định để ghi vào sổ tài sản theo đơn vị sử dụng như sau:

- Cột A, B: Ghi số hiệu, ngày tháng của chứng từ tăng tài sản cố định và công cụ, dụng cụ.

- Cột C: Ghi tên nhãn hiệu TSCĐ và công cụ, dụng cụ

- Cột D: Ghi đơn vị tính (cái, chiếc...)

- Cột 1: Ghi số lượng

- Cột 2: Ghi nguyên giá TSCĐ hoặc đơn giá công cụ, dụng cụ

- Cột 3: Ghi số tiền (Cột 3 = Cột 1 x Cột 2)

- Cột  E, G: Ghi số hiệu, ngày tháng của chứng từ ghi giảm tài sản cố định và công cụ, dụng cụ.

- Cột H: Ghi lý do giảm tài sản cố định và công cụ , dụng cụ

- Cột 4: Ghi số lượng tài sản cố định và công cụ, dụng cụ giảm

- Cột 5: Ghi nguyên giá tài sản cố định và giá trị công cụ, dụng cụ giảm.

Trên là mẫu sổ theo dõi tài sản cố định và công cụ dụng cụ tại nơi sử dụng theo thông tư 200, các bạn tải mẫu này: Tại đây

Tự học thiết lập mẫu sổ tài sản cố định theo thông tư 200 và các mẫu sổ chi tiết khác trên excel có thể tham khảo khóa: Học kế toán thực hành trên excel

dịch vụ báo cáo tài chính