Mẫu sổ tiền gửi ngân hàng theo thông tư 200


Mẫu sổ tiền gửi ngân hàng theo thông tư 200 dùng cho kế toán theo dõi chi tiết tiền Việt Nam của doanh nghiệp gửi tại Ngân hàng. Mỗi ngân hàng có mở tài khoản tiền gửi thì được theo dõi riêng trên một quyển sổ, phải ghi rõ nơi mở tài khoản và số hiệu tài khoản giao dịch.

Mẫu sổ tiền gửi ngân hàng theo thông tư 200

Mẫu sổ tiền gửi ngân hàng theo thông tư 200 được ban hành kèm phụ lục III của thông tư 200/2014/Tt-BTC

mẫu sổ tiền gửi ngân hàng theo thông tư 200

Cách lập mẫu tiền gửi ngân hàng tS08-DN theo thông tư 200

Đầu kỳ

Ghi số dư tiền gửi kỳ trước vào cột 8.

 

Hàng ngày:

 

Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.

Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, tháng của chứng từ (giấy báo Nợ, báo Có) dùng để ghi sổ.

Cột D: Ghi tóm tắt nội dung của chứng từ.

Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng.

Cột 1, 2: Ghi số tiền gửi vào hoặc rút ra khỏi tài khoản tiền gửi.

Cột 3: Ghi số tiền hiện còn gửi tại Ngân hàng.

Cuối tháng:

 

Cộng số tiền đã gửi vào, hoặc đã rút ra trên cơ sở đó tính số tiền còn gửi tại Ngân hàng chuyển sang tháng sau. Số dư trên sổ tiền gửi được đối chiếu với số dư tại Ngân hàng nơi mở tài khoản.

Tải mẫu sổ tiền gửi ngân hàng theo thông tư 200 : Tại đây

 

dịch vụ báo cáo tài chính