Mẫu tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2023


Mẫu tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2023 và hướng dẫn cách lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu 05/QTT-TNCN ban hành theo thông tư số 80/2021/TT-BTC

Mẫu tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2023

Mẫu tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2023 có tên là mẫu 05/QTT-TNCN

mẫu tờ khai quyết toán thuế TNCN

Cách lập tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu 05/QTT-TNCN theo thông tư 80

[01] Kỳ tính thuế: Năm
[02] Lần đầu:                       
[03] Bổ sung lần thứ:
[04] Tổ chức có quyết toán thuế theo uỷ quyền của cá nhân được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới do tổ chức cũ thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc điều chuyển trong cùng hệ thống
[05] Tên người nộp thuế:
[06] Mã số thuế:                                                        
[07] Địa chỉ:
[08] Quận/huyện:
[09] Tỉnh/thành phố:
[10] Điện thoại:
[11] Fax:
[12] Email:
[13] Tên đại lý thuế (nếu có)
[14] Mã số thuế:                                                    
[15] Hợp đồng đại lý thuế:
I. NGHĨA VỤ KHẤU TRỪ THUẾ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP

STT Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Đơn vị tính Số người/ Số tiền
1 Tổng số người lao động: [16] Người  
Trong đó: Cá nhân cư trú có hợp đồng lao động  [17] Người  
2 Tổng số cá nhân đã khấu trừ thuế [18]=[19]+[20] [18] Người  
2.1 Cá nhân cư trú [19] Người  
2.2 Cá nhân không cư trú [20] Người  
3 Tổng số cá nhân thuộc diện được miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần [21] Người  
4 Tổng số cá nhân giảm trừ gia cảnh [22] Người  
5 Tổng thu nhập chịu thuế trả cho cá nhân [23]=[24]+[25] [23] VNĐ  
5.1 Cá nhân cư trú  [24] VNĐ  
5.2 Cá nhân không cư trú [25] VNĐ  
5.3 Trong đó: Tổng thu nhập chịu thuế từ tiền phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động [26] VNĐ  
6 Trong đó tổng thu nhập chịu thuế được miễn theo quy định của Hợp đồng dầu khí [27] VNĐ  
7 Tổng thu nhập chịu thuế trả cho cá nhân thuộc diện phải khấu trừ thuế [28]=[29]+[30] [28] VNĐ  
7.1 Cá nhân cư trú  [29] VNĐ  
7.2 Cá nhân không cư trú [30] VNĐ  
8 Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ [31]=[32]+[33] [31] VNĐ  
8.1 Cá nhân cư trú  [32] VNĐ  
8.2 Cá nhân không cư trú [33] VNĐ  
8.3 Trong đó: Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ trên tiền phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động  [34] VNĐ  

II. NGHĨA VỤ QUYẾT TOÁN THAY CHO CÁ NHÂN

ST Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Đơn vị tính Số người/ Số tiền 
1 Tổng số cá nhân uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thay [35] Người  
2 Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ [36] VNĐ  
Trong đó: Số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ tại tổ chức trước khi điều chuyển (trường hợp có đánh dấu vào chỉ tiêu [04]) [37] VNĐ  
3 Tổng số thuế thu nhập cá nhân  phải nộp [38] VNĐ  
4 Tổng số thuế thu nhập cá nhân được miễn do cá nhân có số thuế còn phải nộp sau ủy quyền quyết toán từ 50.000 đồng trở xuống [39] VNĐ  
5 Tổng số thuế thu nhập cá nhân còn phải nộp  [40] VNĐ  
[40] = ([38] – [36] – [39]) >0
6 Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã nộp thừa   [41] VNĐ  
[41] = ([38] – [36] – [39]) <0

Thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN 2023

 Thời hạn quyết toán thuế TNCN 2022

Căn cứ theo Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 tại khoản 4 điều 44 quy định về thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2022

“a) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm; chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ khai thuế năm; - Tức là 31/3/2022

b) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch đối với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế;”. – Tức là hạn đến 30/4/2022

Trên là mẫu tờ khai quyết toán thuế TNCN 2023 theo thông tư 80, nếu bạn chưa hiểu gì về tính thuế TNCN, chưa học kế toán thực hành thực tế bao giờ có thể tham khảo thêm: Cách tính thuế thu nhập cá nhân 2022

dịch vụ báo cáo tài chính