Mẫu ý kiến Ban chấp hành Công đoàn về thang, bảng lương của doanh nghiệp


Mẫu ý kiến Ban chấp hành Công đoàn về thang, bảng lương của doanh nghiệp Căn cứ Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ quy định về mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động;

Mẫu ý kiến Ban chấp hành Công đoàn về thang, bảng lương của doanh nghiệp

 

........

 

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ........

 

........, ........

Kính gửi: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội ........

 

Ý KIẾN BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

VỀ THANG, BẢNG LƯƠNG CỦA DOANH NGHIỆP

 

- Bộ luật Lao động 2019;

- Căn cứ Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ quy định về mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động;

Sau khi xem xét và trao đổi với Ban Tổng Giám đốc ........, Ban chấp hành Công đoàn của Công ty thống nhất với Hệ thống Thang lương, bảng lương này đúng và phù hợp với quy định của Pháp luật Lao động về mức lương tối thiểu áp dụng đối với người lao động trong Công ty.

Kính đề nghị Phòng Lao động Thương binh và Xã hội ........ chấp thuận tạo điều kiện để Công ty áp dụng thực hiện Hệ thống Thang lương, bảng lương.

Trân trọng!

 

Nơi nhận:                                 

- Như trên;

- Lưu VT;

TM. BCH CÔNG ĐOÀN CÔNG TY

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

........

Tải mẫu ý kiến Ban chấp hành Công đoàn về thang, bảng lương của doanh nghiệp: Tại đây

 

dịch vụ báo cáo tài chính