Mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2022


Năm 2022 mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không có nhiều thay đổi so với năm 2021, vậy quy định về mức đóng BHXH bắt buộc đối với bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), vào quỹ hưu trí (HT), ốm đau thai sản (ÔĐ-TS), quỹ tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp (TNLĐ - BNN) được quy định cụ thể đối với người lao động Việt Nam và người lao động nước ngoài như thế nào thì trong bài viết mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2021 sẽ chi tiết về nội dung này

A/ Mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2022

I/ Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động Việt Nam

mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2022

1/ DOANH NGHIỆP

Bảo hiểm xã hội (BHXH) gồm:

Hưu trí (HT): 14%

Ốm đau thai sản(ÔĐ-TS): 3%

Tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp TNLĐ-BNN) : 0%

Như vậy các khoản trích nộp bảo hiểm gồm:

BHXH: 17%

BHTN: 1%

BHYT: 3%

Tổng mức đóng bảo hiểm bắt buộc doanh nghiệp chịu: 21%

2/ NGƯỜI LAO ĐỘNG:

Bảo hiểm xã hội (BHXH) gồm:

Hưu trí (HT): 8%

Ốm đau thai sản(ÔĐ-TS): 0%

Tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp TNLĐ-BNN) : 0%

Như vậy các khoản trích nộp bảo hiểm gồm:

BHXH: 8%

BHTN: 1%

BHYT: 1,5%

Tổng mức đóng bảo hiểm bắt buộc người lao động chịu: 10.5%

Áp dụng từ 1/7/2021

II/ Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người nước ngoài

mức đóng bảo hiểm xã hội 2022

1/ DOANH NGHIỆP

Bảo hiểm xã hội (BHXH) gồm:

Ốm đau thai sản(ÔĐ-TS): 3%

Tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp TNLĐ-BNN) : 0%

Như vậy các khoản trích nộp bảo hiểm gồm:

BHXH: 3%

BHTN: 0%

BHYT: 3%

Tổng doanh nghiệp chịu: 6%

2/ NGƯỜI LAO ĐỘNG:

BHYT: 1,5%

Tổng người lao động chịu: 1.5%

B/ Mức lương tối thiểu đóng bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN

mức đóng bảo hiểm xã hội 2022

C/ Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội năm 2022

Mức lương tháng đóng BHXH tối thiểu

Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường.
Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh phải qua học nghề, đào tạo nghề.
Cao hơn ít nhất 5% đối với người làm công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; 7% đối với người làm công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương trong điều kiện lao động bình thường.


Mức lương tháng đóng BHXH tối đa:

Mức lương tháng đóng bảo hiểm xã hội tối đa bằng 20 tháng lương cơ sở.

► Từ 01/01/2020: Mức lương tháng đóng BHXH tối đa = 20 x 1,49 = 29,8 triệu đồng/tháng.

► Từ 01/7/2020: Mức lương tháng đóng BHXH tối đa = 20 x 1,6 = 32 triệu đồng/tháng.

Lưu ý: Doanh nghiệp thực hiện mức lương giao kết hợp đồng lao động và đóng BHXH, BHYT, BHTN và bảo hiểm TNLĐ-BNN không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất. Đối với người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bao gồm mức lương cơ bản, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác:

Mức lương

Là mức mà doanh nghiệp đã thỏa thuận với người lao động, được tính căn cứ trên hợp đồng lao động, thang bảng quy chế lương, tính theo thời gian công việc, chức danh

Phụ cấp lương

Là các khoản đã thỏa thuận mang tính chất bù đắp về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương chưa tính đến đầy đủ;

Các khoản bổ sung khác

Là các khoản bổ sung mà hai bên ký hợp đồng đã thỏa thuận cụ thể  (có thể có mức cụ thể hoặc không, được trả thường xuyên hoặc không thường xuyên, gắn với quá trình làm việc, kết quả thực hiện công việc của người lao động).

 

D/ Căn cứ pháp lý về mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2022

- Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017

- Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018;

- Nghị định 58/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020;

- Nghị định 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018;

- Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015;

- Luật BHXH 2014;

- Luật Việc làm 2013;


Bài viết liên quan: 

Các khoản trích theo lương mới nhất

⇒ Các hình thức trả lương trong doanh nghiệp 

dịch vụ báo cáo tài chính