Năm ngân sách là gì


Ngân sách nhà nước là bảng dự toán thu chi bằng tiền của nhà nước cho một khoảng thời gian nhất định nào đó. Thường là một năm. Do vậy, ngân sách nhà nước với tư cách là bảng dự toán, luôn gắn liền với khoảng thời gian nhất định, phổ biến gắn với từng năm. Có thể nói, năm được dùng làm đơn vị thời gian chuẩn bị cho hoạt động  của ngân sách nhà nước.

năm ngân sách là gì

Hầu hết các nước trên thế giới dự toán ngân sách nhà nước được xác định cho từng năm. Các năm đó gọi là năm ngân sách hay năm tài khoá.

Năm ngân sách là gì

Năm ngân sách được hiểu là khoảng thời gian mà hoạt động thu chi ngân sách nhà nước được thực hiện theo dự toán đã duyệt. Điều khác nhau là ở các nước đó là mốc tính năm ngân sách, có nghĩa là thời điểm bắt đầu và kết thúc của một năm ngân sách không giống nhau hoàn toàn.

Nước

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Việt Nam

1/1/N–1

31/12/N

Ý, Na uy

1/7/N–1

30/06/N

Mỹ, Lào

1/10/N–1

30/9/N

Ne pan

16/7/N–1

15/7/N

Dự toán ngân sách gắn chặt với các năm ngân sách, nên khi năm ngân sách này kết thúc có nghĩa là bắt đầu năm ngân sách mới. Do vậy, hoạt động của ngân sách có tính chu kỳ, lặp đi lặp lại hình thành nên các chu trình ngân sách liên tục.

Xem thêm: Chu trình ngân sách nhà nước là gì

 

dịch vụ báo cáo tài chính