​Những hạn chế đối với chủ doanh nghiệp tư nhân


Doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp do một cá nhân sở hữu và điều hành, đồng thời cá nhân này chịu trách nhiệm tối đa về mọi hoạt động của doanh nghiệp bằng toàn bộ tài sản cá nhân của mình. Quy định này được điều chỉnh theo Điều 188 của Luật Doanh nghiệp 2020.
Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân được xác định dựa trên việc cá nhân này tự tiến hành đăng ký. Trong quá trình đăng ký, chủ doanh nghiệp tư nhân phải cung cấp thông tin chính xác về tổng số vốn đầu tư, bao gồm số vốn bằng Đồng Việt Nam, ngoại tệ có thể tự do chuyển đổi, vàng và các loại tài sản khác. Đối với vốn đầu tư bằng các loại tài sản khác, thông tin về loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của từng loại tài sản cũng phải được ghi rõ ràng.
​Những hạn chế đối với chủ doanh nghiệp tư nhân
Toàn bộ vốn và tài sản, bao gồm cả vốn vay và tài sản thuê, được sử dụng trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân cần được ghi chép chi tiết trong sổ kế toán và báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật.
Chủ doanh nghiệp tư nhân được phép tăng hoặc giảm vốn đầu tư của mình trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc tăng hoặc giảm vốn phải được ghi chép đầy đủ trong sổ kế toán. Trong trường hợp giảm vốn đầu tư xuống dưới mức vốn đã được đăng ký, chủ doanh nghiệp tư nhân chỉ được phép giảm vốn sau khi đã thực hiện việc đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định.

Những hạn chế đối với chủ doanh nghiệp tư nhân

Luật Doanh nghiệp 2020 đặt ra các hạn chế quan trọng cho chủ doanh nghiệp tư nhân để điều tiết và hạn chế một số hoạt động cụ thể:
Hạn Chế về Số Lượng Doanh Nghiệp Tư Nhân:
Mỗi cá nhân chỉ được phép thành lập và sở hữu duy nhất một doanh nghiệp tư nhân. Điều này giới hạn việc một người có thể sở hữu nhiều hơn một doanh nghiệp tư nhân.
Hạn Chế Liên Kết với Các Loại Hình Doanh Nghiệp Khác:
Chủ doanh nghiệp tư nhân không thể đồng thời là chủ hộ kinh doanh và thành viên hợp danh của công ty hợp danh. Quy định này giới hạn việc tham gia đa dạng trong các hình thức doanh nghiệp khác nhau.
Hạn Chế Về Chứng Khoán và Góp Vốn:
Doanh nghiệp tư nhân không được phép phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào, ngăn chặn việc huy động vốn từ công chúng thông qua việc phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu.
Chủ doanh nghiệp tư nhân không có quyền góp vốn để thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong các loại hình công ty khác như công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần. Điều này hạn chế sự liên kết vốn thông qua việc góp vốn vào các doanh nghiệp khác có cấu trúc và mô hình quản lý khác nhau.

Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể thuê người khác điều hành doanh nghiệp không?

Đúng, theo quy định tại Điều 190 của Luật Doanh nghiệp 2020, chủ doanh nghiệp tư nhân được phép quyết định hoàn toàn về các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân mà họ sở hữu. Điều này bao gồm việc quản lý và điều hành doanh nghiệp.
Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền chọn lựa giữa việc tự mình điều hành doanh nghiệp hoặc thuê người khác như Giám đốc hoặc Tổng giám đốc để quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh. Trong trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân quyết định thuê người khác, người được thuê sẽ giữ vai trò quản lý hàng ngày của doanh nghiệp, nhưng chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm cuối cùng về tất cả các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân.
Ngoài ra, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn đóng vai trò là người đại diện cho doanh nghiệp tư nhân theo quy định của pháp luật, bao gồm việc đại diện cho doanh nghiệp tư nhân trong các vấn đề dân sự, trước Trọng tài, Tòa án và thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp tư nhân. Điều này cũng đồng nghĩa với việc chịu trách nhiệm pháp lý và hành vi của doanh nghiệp tư nhân.
dịch vụ báo cáo tài chính