Phân biệt kế toán tài chính và kế toán quản trị


Phân biệt kế toán tài chính và kế toán quản trị ? so sánh giữa điểm giống nhau và khác nhau ?

Trong doanh nghiiệp: các nhà quản trị, điều hành sử dụng thông tin kế toán cho việc ra quyết định liên quan đến đơn vị

Bộ phận kế toán trong DN chuyên cung cấp những thông tin về mọi hoạt động của đơn vị theo nhu cầu của người dùng trong nội bộ đơn vị được gọi là kế toán quản trị

Ngoài doanh nghiệp: bao gồm các cá nhân, tổ chức không thuộc bộ máy quản lý điều hành (nhà đầu tư, ngân hàng, cơ quan thuế, cơ quan chính phủ…)

Bộ phận kế toán cung cấp thông tin cho các đối tượng bên ngoài DN nêu trên được gọi là kế toán tài chính

phân biệt kế toán tài chính và kế toán quản trị

Phân biệt kế toán tài chính và kế toán quản trị

Điểm giống nhau giữa  kế toán tài chính và kế toán quản trị

- Cả hai loại kế toán đều có mối quan hệ chặt chẽ với thông tin kế toán, đều nhằm vào việc phản ánh kết quả hoạt động của doanh nghiệp,đều quan tâm tới doanh thu, chi phí và sự vận động của tài sản, tiền vốn

-Cả hai loại kế toán đều có mối quan hệ chặt chẽ về số liệu thông tin.

- Các số liệu của kế toán tài chính và kế toán quản trị đều xuất phát từ chứng từ gốc.

- Một bên phản ánh thông tin tổng quát, một bên phản ánh thông tin chi tiết

- Cả hai loại kế toán đều có mối quan hệ trách nhiệm của nhà quản lý

Điểm khác nhau giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị

Tiêu thức phân biệt

Kế toán tài chính

Kế toán quản trị

Thông tin

Khách quan và có thể kiểm tra

Linh hoạt và phù hợp với vấn đề cần giải quyết

Đối tượng sử dụng thông tin

Đối tượng bên trong và bên ngoài DN, có liên quan về lợi ích

Các đối tượng bên trong đơn vị (HĐQT, Giám đốc,…)

Phạm vi thông tin

Toàn đơn vị

Bộ phận trực thuộc

Nguyên tắc lập báo cáo

Tuân thủ các nguyên tắc chung được thừa nhận

Do đơn vị tự xây dựng, triển khai (không bắt buộc)

Các báo cáo chủ yếu

 BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

 - Bảng Cân đối kế toán

 - Báo cáo KQKD

 - Báo cáo lưu chuyển tiền

 - Thuyết minh BCTC

Xem thêm: Báo cáo tài chính là gì

Các báo cáo về các quá trình cụ thể của sản xuất kinh doanh (vật tư, hàng hoá, cung cấp, tiêu thụ, chi phí, thu nhập, kết quả)

Kỳ báo cáo

Quý, năm (bắt buộc)

Linh hoạt

Trên là bài viết phân biệt kế toán tài chính và kế toán quản trị, các bạn chưa biết gì có thể tìm tới khóa học kế toán tổng hợp online 1 kèm 1 sẽ dạy cả kế toán tài chính và kế toán quản trị

Xem tiếp bài: Phương pháp ghi sổ kép

dịch vụ báo cáo tài chính