Phân biệt thành phẩm và hàng hóa


Để phân biệt thành phẩm và hàng hóa thì trước tiên các bạn cần tìm hiểu khái niệm của thành phẩm là gì ? hàng hóa là gì ? và đặc điểm cũng như cách tính giá của thành phẩm, hàng hóa

phân biệt giữa thành phẩm và hàng hóa

Phân biệt thành phầm và hàng hóa thông qua khái niệm

Thành phẩm: Là những sản phẩm đã kết thúc quá trình chế biến do các bộ phận sản xuất của doanh nghiệp sản uất hoặc thuê ngoài gia công xong đã được kiểm nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật và nhập kho thành phẩm hoặc có thể được chuyển giap trực tiếp cho khách hàng

Hàng hóa: Là các loại vật tư, sản phẩm do doanh nghiệp mua về với mục đích để bán (có thể bán buôn hoặc bán lẻ). Trường hợp hàng hóa mua về vừa dùng để bán, vừa dùng để sản xuất kinh doanh không phân biệt rõ ràng giữa hai mục đích bán lại hay để sử dụng thì vẫn phản ánh vào tài khoản hàng hóa

Phân biệt thành phẩm và hàng hóa thông quá cách tính giá

Thành phẩm, hàng hóa nhập, xuất kho phải được kế toán theo giá thực tế

Khác nhau giữa thành phẩm và hàng hóa

- Giá thực tế thành phẩm nhập kho:

+ Thành phẩm do các bộ phận sản xuất chính và sản xuất phụ của doanh nghiệp sản xuất ra phải được đánh giá theo giá thành sản xuất (giá gốc) bao gồm: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí NCTT, chi phí SXC và những chi phí có liên quan trực tiếp khác đến việc sản xuất sản phẩm

+ Thành phẩm thuê ngoài gia công chế biến được đánh giá theo giá thành thực tế gia công chế biến bao gồm: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí thuê gia công và các chi phí khác có liên quan trực tiếp đến quá trình giá công

+ Giá gốc hàng mua vào bao gồm: Giá mua, chi phí thu mua (vận chuyển, bốc xếp, bảo quản hàng từ nơi mua về kho doanh nghiệp, chi phí bảo hiểm,…), thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường(nếu có), thuế GTGT hàng nhập khẩu (nếu không được khấu trừ)

- Giá thực tế hàng hóa nhập kho: Giá trên hóa đơn + Chi phí mua hàng – các khoản giảm giá

Giống nhau giữa thành phẩm và hàng hóa

- Giá thực tế thành phẩm, hàng hóa xuất kho có thể được tính theo một trong các phương pháp như:

+ Tính giá xuất kho theo phương pháp FIFO

+ Tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền

Ngoài ra còn có cách tính giá xuất kho theo phương pháp giá thực tế đích danh

Đây chính là điểm giống nhau khi phân biệt giữa thành phẩm và hàng hóa

Việc tính giá thành phẩm, hàng hóa, nhập, xuất, tồn kho phải tuân thủ nguyên tắc nhất quán và nguyên tắc thận trọng

Nếu bạn mới bắt đầu học kế toán online thì có thể tham khảo luyện thực hành thông qua: Bài tập kế toán tiêu thụ thành phẩm

Xem tiếp bài: Doanh thu tiêu thụ là gì

dịch vụ báo cáo tài chính