Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo thông tư 200


Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo thông tư 200 và cách lập phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo mẫu 04 – VT

Mẫu phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo thông tư 200

phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo thông tư 200

Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo thông tư 200 được dùng để theo dõi số lượng vật tư còn lại cuối kỳ hạch toán ở đơn vị sử dụng, làm căn cứ tính giá thành sản phẩm và kiểm tra tình hình thực hiện định mức sử dụng vật tư.

Cách lập phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo mẫu 04 – VT

Góc bên trái của Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận sử dụng.
Số lượng vật tư còn lại cuối kỳ ở đơn vị sử dụng được phân thành hai loại:
- Nếu vật tư không cần sử dụng nữa thì lập Phiếu nhập kho (Mẫu số 02 - VT) và nộp lại kho.
- Nếu vật tư còn sử dụng tiếp thì bộ phận sử dụng lập Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ thành 2 bản.
Phụ trách bộ phận sử dụng ký tên:
- 1 bản giao cho phòng vật tư (nếu có);
- 1 bản giao cho phòng kế toán.
Tải mẫu phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo thông tư 200: Tại đây
dịch vụ báo cáo tài chính