Phiếu bầu cử ban chấp hành công đoàn cơ sở


Phiếu bầu cử ban chấp hành công đoàn cơ sở  dùng cho công tác bầu cử các cán bộ ban chấp hành tổ chức công đoàn cho doanh nghiệp

Phiếu bầu cử ban chấp hành công đoàn cơ sở

HỘI NGHỊ THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

........

(chữ ký của trưởng ban vận động thành lập CĐCS)

 

PHIẾU BẦU CỬ

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ ........

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ VÀ ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

      

                                

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trên là mẫu phiếu bầu cư ban chấp hành công đoàn cơ sở, tải mẫu này: Tại đây

 

dịch vụ báo cáo tài chính