Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành 05-LĐTL


Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành mẫu 05-LĐTL chế độ chứng từ kế toán là chứng từ xác nhận số sản phẩm hoặc công việc hoàn thành của từng đoạn vị hoặc cá nhân người lao động. Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành do người giao việc lập và phải có đầy đủ chữ ký của người giao việc, người nhận việc, người kiểm tra chất lượng sản phẩm và người duyệt. Phiếu được chuyển cho phòng kế toán để tính lương, tính thưởng (hình thức trả lương theo sản phẩm

Mẫu Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành 05-LĐTL

Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành mẫu 05-LĐTL

Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành 05-LĐTL là mẫu ban hành kèm phụ lục III thông tư 200/2014/TT-BTC. Mẫu 05-LĐTL Là chứng từ xác nhận số sản phẩm hoặc công việc hoàn thành của đơn vị hoặc cá nhân người lao động, làm cơ sở để lập bảng thanh toán tiền lương hoặc tiền công cho người lao động.

Cách lập mẫu 05-LĐTL phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành

- Phía trên góc trái ghi rõ tên đơn vị, bộ phận quản lý công việc phải thanh toán cho người lao động.
- Ghi rõ số, ngày, tháng, năm lập phiếu. 
- Ghi rõ tên đơn vị (hoặc cá nhân) thực hiện số sản phẩm (hoặc công việc) hoàn thành. 
- Ghi rõ số hợp đồng và ngày, tháng, năm ký hợp đồng (nếu có).
- Cột A, B, C: Ghi số thứ tự, tên, đơn vị tính của sản phẩm (hoặc công việc) hoàn thành.
- Cột 1, 2, 3: Ghi số lượng, đơn giá, thành tiền của mỗi loại sản phẩm (hoặc công việc) hoàn thành.
 
Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành do người giao việc lập thành 2 liên: liên 1 lưu và liên 2 chuyển đến kế toán tiền lương để làm thủ tục thanh toán cho người lao động. Trước khi chuyển đến kế toán phải có đầy đủ chữ ký của người giao việc, người nhận việc, người kiểm tra chất lượng và người duyệt.
Tải Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành mẫu 05-LĐTL trên excel: Tại đây
Căn cứ vào phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành để hạch toán tiền lương xem tại: Cách hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương
dịch vụ báo cáo tài chính